НАЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Стаття присвячена дослідженню націологічного дискурсу у творчості Т. Шевченка, яка стала відгуком на розробку української ідеї на засадах свободи, рівності, братерства як теоретичної самосвідомості українського національного відродження, що було складовою всеєвропейського руху. Статья посвящена исследованию нациологического дискурса в творчестве Т. Шевченко, которая стала откликом на разработку украинской идеи на принципах свободы, равенства, братства как теоретического самосознания украинского национального возрождения, являющегося составной общеевропейского движения. Тhe article is devoted to the study of national discourse in the works of T. Shevchenko, which became a response to the development of the Ukrainian idea on the basis of freedom, equality, fraternity as a theoretical identity of the Ukrainian national revival, which was part of the European movement.
Опис
Ключові слова
Кирило-Мефодіївське товариство, національна ідея, національний дух, самоідентичність, рівність, братерство, панславізм, Кирилло-Мефодиевское общество, национальная идея, национальный дух, самоидентичность, равенство, братство, панславизм, Cyril and Methodius Society, national idea, national spirit, freedom, equality, brotherhood, Pan-Slavism
Цитування
Нестеренко Н. П. Націологічний дискурс у творчості Т. Шевченка / Н. П. Нестеренко, Л. Нестеренко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 42–48