Перспективы развития теории семейного договора в Украине

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Анотація
Перед цивилистикой стоит задача выявить признаки семейного договора и определить его место в системе частноправовых договоров. Возникла необходимость в разработке общих положений о семейном договоре. Дальнейшего исследования требуют и отдельные виды договоров. необходимо разработать класификацию семейных договоров, выявить общие черты каждой группы таких договоров и специфические признаки наиболее типисных семейных договоров. такие исследования станут основой для более детального закрепления конструкций наиболее типичных семейных договоров в законодательстве. Перед цивілістикою стоїть завдання виявити ознаки сімейного договору і визначити його місце в системі приватноправових договорів. Виникла необхідність в розробці загальних положень про сімейний договір. Подальшого дослідження вимагають і окремі види договорів. необхідно розробити класифікацію сімейних договорів, виявити загальні риси кожної групи таких договорів і специфічні ознаки найбільш тіпісних сімейних договорів. такі дослідження стануть основою для більш детального закріплення конструкцій найбільш типових сімейних договорів в законодавстві. Civil law is faced with the task of identifying the signs of a family contract and determining its place in the system of private law contracts. It became necessary to develop general provisions on the family contract. Certain types of contracts also require further research. it is necessary to develop a classification of family contracts, to identify the common features of each group of such contracts and the specific features of the most typical family contracts. such studies will become the basis for a more detailed consolidation of the structures of the most typical family contracts in legislation.
Опис
Ключові слова
семейный договор, правовое регулирование, договорное регулирование, сімейний договір, правове регулювання, договірне регулювання, family contract, legal regulation, contractual regulation
Цитування
Пономаренко О. М. Перспективы развития теории семейного договора в Украине / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, Харків, 27 лют. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого [та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 167–170.