Medical Care and Healthy Way of Life: методичні рекомендації до самостійної роботи з англійської мови як другої іноземної для студентів 2 курсу філологічних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В методичних рекомендаціях “Medical Care and Healthy Way of Life” містяться матеріали та завдання, що мають на меті засвоєння студентами лексичних одиниць у межах теми, що визначена програмою, та формування в них вмінь та навичок аудіювання, говоріння, читання й письма. The methodological recommendations "Medical Care and Healthy Way of Life" contain materials and tasks, the purpose of which is learning by students of lexical units on the topic defined by the program, and the formation of their skills and abilities of listening, speaking, reading and writing.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, самостійна робота, англійська мова, methodological recommendations, independent work, English
Цитування
Єгорова О. В. Medical Care and Healthy Way of Life : метод. рек. до сам. роботи з англ. мови як другої інозем. для студ. 2-го курсу філолог. спец. / О. В. Єгорова , О. В. Маріна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 38 с.