Політична система України в умовах демократичного транзиту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснюється спроба проаналізувати особливості політичної системи України в умовах демократичного транзиту. Для досягнення поставленої мети визначаються ключові характеристики демократичної політичної системи, зокрема, представлено аналіз виборів як ключового індикатора рівня демократизації держави; розглядаються особливості посткомуністичних трансформацій в Україні з 1991 року, еволюція політичної системи України у 2014-2022 роках. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок щодо розуміння демократизації як нескінченого процесу поглиблення, закріплення та рутинізації демократичних процедур та практик а також утвердження та підтримання стабільності існування демократичних інститутів. Лише політична система, яка може підтримувати існування таких інститутів протягом тривалого часу, a також забезпечення їх ефективного функціонування можна вважати демократією. «Вдосконалення» політичної системи України передбачає внутрішню готовність суспільства, що модернізується, до глибоких політичних реформ, які обмежують владу бюрократії та встановлення адекватних правил для основних політичних акторів. Подальші дослідження демократичного транзиту – це не лише аналіз минулого практичного досвіду країн, які перебувають на етапі трансформації політичного режиму, а й футуристичний погляд на розвиток і якісну зміну самого демократичного політичного режиму. The paper attempts to analyze the peculiarities of the political system of Ukraine in the conditions of democratic transit. To achieve the goal, the key characteristics of a democratic political system are determined, in particular, the analysis of elections as a key indicator of the level of democratization of the state is presented; features of post-communist transformations in Ukraine since 1991, the evolution of the political system of Ukraine in 2014-2022 are considered. As a result of the conducted research, a conclusion was drawn regarding the understanding of democratization as an endless process of deepening, consolidation and routinization of democratic procedures and practices, as well as establishing and maintaining the stability of the existence of democratic institutions. Only a political system that can support the existence of such institutions for a long time, as well as ensure their effective functioning, can be considered a democracy. "Improving" the political system of Ukraine presupposes the internal readiness of a modernizing society for deep political reforms that limit the power of the bureaucracy and establish adequate rules for the main political actors. Further research on democratic transit is not only an analysis of the past practical experience of countries that are at the stage of transformation of the political regime, but also a futuristic view of the development and qualitative change of the democratic political regime itself.
Опис
Ключові слова
політична система, демократичний транзит, політичний режим, вибори, посткомуністичні трансформації, political system, democratic transition, political regime, elections, post-communist transformations
Цитування
Стеценко О.О. Політична система України в умовах демократичного транзиту : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 052 Політологія / О. О. Стеценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції