Психолого-педагогічні засади впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес закладів освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано психолого-педагогічні засади впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес закладів освіти. Потреба практичної реалізації основоположних засад Концепції впровадження медіаосвіти в Україні та подолання перешкод на шляху досягнення висунутих завдань зумовлює доцільність створення програми освітньо-експериментальної роботи з упровадження медіаосвіти, що дозволить забезпечити всебічну підготовку дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування в них медіаобізнаності, медіаграмотності й медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. В статье проанализированы психолого-педагогические основы внедрения медиаобразования в учебно-воспитательный процесс учебных заведений. Потребность в практической реализации основополагающих основ Концепции внедрения медиаобразования в Украине и преодоления препятствий на пути достижения выдвинутых задач обуславливает целесообразность создания программы образовательно-экспериментальной работы по внедрению медиаобразования, что позволит обеспечить всестороннюю подготовку детей и молодежи к безопасному и эффективному взаимодействию с современной системой медиа, формирования в них медиазнания, медиаграмотности и медиакомпетентности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. The article analyzes the psychological and pedagogical foundations of the introduction of media education in the educational process of educational institutions. The need for practical implementation of the underlying principles of the concept of introducing media education in Ukraine and overcoming obstacles to achieving the objectives set makes it advisable to create a programme of educational and experimental work to introduce media education, which will provide comprehensive training for children and young people to interact safely and effectively with the modern media system, forming in them media awareness, media literacy and media competence in accordance with their age and individual
Опис
Ключові слова
медіаосвіта, навчально-виховний процес, заклади освіти, магістерські роботи, медиаобразование, учебно-воспитательный процесс, учебные заведения, магистерские работы, media education, educational process, educational establishments, master's works
Цитування
Чепелєва Н. І. Психолого-педагогічні засади впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес закладів освіти / Н. І. Чепелєва, Є. В. Підчасов // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 283–286.