ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОБРЯДІВ ЯК СКЛАДОВИХ НАРОДНИХ СВЯТ

dc.contributor.authorДавидова, М. О.
dc.date.accessioned2017-04-20T07:49:26Z
dc.date.available2017-04-20T07:49:26Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.description.abstractУ тезах окреслено перспективи збереження родинних цінностей у сучасному глобалізованому суспільстві, висвітлені питання традицій, які служать загальною назвою для матеріальних і духовних цінностей, котрі сприймаються людьми як спадщина та процес і форма соціального дослідження. Шляхи реалізації традиції різноманітні, але основними з них є звичай, свято та обряд. До того ж обряд може виступати елементом традиції, звичаю, свята, різновидом кожного із них. Змістовне наповнення поняття обряд виходить від означення цим словом і терміном винайденого людьми способу облаштування суспільного життя. Будучи засобом фіксації цінного досвіду суспільної свідомості, обряд відіграє важливу функцію соціалізації підростаючого покоління, забезпечення національної ідентичності. Звичаї, це сукупність обрядів, що передаються від покоління до покоління. У християнській релігії, її звичаях і обрядах, передбачених церковним календарем, є багато загальнолюдських цінностей. Традиції, звичаї і обряди річного циклу багатогранні й складні. Наповнені великим ідейно-моральним, емоційно-естетичним змістом. Вони відображають етнічне, суспільно-політичне, культурно-історичне життя народу на різних ступенях розвитку, його багатогранну духовність, якості, які формувалися протягом віків, національний характер, психологію, світогляд. В тезисах обозначены перспективы сохранения семейных ценностей в современном обществе, освещены вопросы традиций, которые служат общим названием для материальных и духовных ценностей, которые воспринимаются людьми как наследие и процесс и форма социального исследования. Пути реализации традиции разнообразны, но основными из них являются обычай, праздник и обряд. К тому же обряд может выступать элементом традиции, обычая, праздника, разновидностью каждого из них. Содержательное наполнение понятия обряд получается от обозначения этим словом и термином изобретенного людьми способа обустройства общественной жизни. Являясь средством фиксации ценного опыта общественного сознания, обряд играет важную функцию социализации подрастающего поколения, обеспечения национальной идентичности. Обычаи, это совокупность обрядов, которые передаются от поколения к поколению. В христианской религии, ее обычаях и обрядах, предусмотренных церковным календарём, есть много общечеловеческих ценностей. Традиции, обычаи и обряды годового цикла многогранны и сложны. Наполнены большим идейно-нравственным, эмоционально-эстетическим содержанием. Они отражают этническую, общественно-политическую, культурно-историческую жизнь народа на различных ступенях развития, его многогранную духовность, качества, которые формировались на протяжении веков и национальный характер, психологию, мировоззрение. The thesis outlines the challenges of preserving family values in modern society, questions of tradition which is the common name for the material and spiritual values, which are perceived as heritage, and process and form in social research. The implementation of the traditions varied, but the main ones are the custom, the occasion and the ritual. In addition, the ceremony can be a element of tradition, custom, holiday, a kind of each of them. The content of the concept of ritual is obtained from the reference to this word and the term invented by people arrangement of public life. As a means of fixing the valuable experience of public consciousness, ritual plays an important function of socialization of the younger generation, provision of national identity. Customs is a set of rituals that are passed on from generation to generation. In the Christian religion, its customs and rituals, provided the Church calendar, there are many universal values. Traditions, customs and ceremonies year cycle multifaceted and complex. Filled with great ideological and moral, emotional and aesthetic content. They reflect the ethnic, socio-political, cultural and historical life of people at different stages of development, its multi-faceted spirituality, a quality that has evolved over centuries and national character, mentality, world view .uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДавидова М. О. Характеристика основних обрядів як складових народних свят / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 55–59.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/514
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВид-во "Точка"uk_UA.UTF-8
dc.subjectтрадиціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectобрядиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзвичаїuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна ідентичністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрадицииuk_UA.UTF-8
dc.subjectобрядыuk_UA.UTF-8
dc.subjectобычаиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectнациональная идентичностьuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraditionuk_UA.UTF-8
dc.subjectritesuk_UA.UTF-8
dc.subjectcustomsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocializationuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational identityuk_UA.UTF-8
dc.titleХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОБРЯДІВ ЯК СКЛАДОВИХ НАРОДНИХ СВЯТuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Давидова.pdf
Розмір:
139.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: