Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім'ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито поняття "прийомна сім᾽я", яка виступає ефективною формою влаштування дітей-сиріт та створює найкращі умови для виховання, розвитку та соціалізації дитини у сімейному оточенні; визначено соціальну реабілітацію дітей-сиріт в умовах прийомної сім᾽ї як комплекс заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених дитиною-сиротою суспільних і родинних зв᾽язків та відносин; дано авторське визначення поняття "професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім᾽ї"; виділено компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім᾽ї: когнітивний, мотиваційно-особистісний та діяльнісний; розроблено та експериментально перевірено комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім᾽ї, до складу якого входять лекційні, семінарські та виховні заняття, що сприяють засвоєнню здобувачами основних теоретичних положень та практичних умінь. В статье раскрыто понятие "приемная семья", которая выступает эффективной формой устройства детей-сирот и создает лучшие условия для воспитания, развития и социализации ребенка в семейном окружении; определена социальная реабилитация детей-сирот в условиях приемной семьи как комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных или утраченных ребенком-сиротой общественных и семейных связей и отношений; дано авторское определение понятия "профессиональная подготовка будущих социальных работников к работе по реабилитации детей-сирот в условиях приемной семьи"; выделены компоненты готовности будущих социальных работников к реабилитации детей-сирот в условиях приемной семьи: когнитивный, мотивационно-личностный и деятельностный; разработан и экспериментально проверен комплекс средств подготовки будущих социальных работников к реабилитации детей-сирот в условиях приемной семьи, в состав которого входят лекционные, семинарские и воспитательные занятия, способствующие усвоению соискателями основных теоретических положений и практических умений. The article reveals the concept of "foster family" which is an effective form of placement of orphans and creates the best conditions for the education, development and socialization of the child in a family environment; defines the social rehabilitation of orphans in a foster family as a set of measures aimed at restoring social and family ties and relationships broken or lost by the orphan; the author gives the definition of "professional preparation of future social workers to work on the rehabilitation of orphans in the foster family". The authors have developed and experimentally tested a set of training tools for future social workers to rehabilitate orphans in foster families which include lectures, seminars, and educational classes to help students internalize the main theoretical hypotheses and practical skills.
Опис
Ключові слова
дитина-сирота, прийомна сім᾽я, соціальний працівник, соціально-педагогічна реабілітація, професійна підготовка, ребенок-сирота, приемная семья, социальный работник, социально-педагогическая реабилитация, профессиональная подготовка, orphan child, foster hom, social worker, social and pedagogical rehabilitation, vocational training
Цитування
Пластун Т. І. Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім'ї / Т. І. Пластун // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 83–87.