ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОКРЕМИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується верховенство права як окремий елемент системи загальних принципів кримінального судочинства в Україні. Автор відзначає, що самі принципи кримінального судочинства визначають вектор розвитку правового регулювання кримінального судочинства, формуючи міцну основу для існування і розвитку останнього, а також визначаючи орієнтири змісту закону, спрямовані на його регулювання. Ідея поступово обґрунтовується, саме історичний досвід становлення і розвитку української держави і, відповідно, прав у ній, дозволяє ізолювати від усієї цієї системи загальні принципи кримінального судочинства, верховенство права, і надати їй безальтернативну перевагу серед еквівалентних елементів всієї системи. В статье анализируется верховенство права как отдельный элемент системы общих принципов уголовного судопроизводства в Украине. Автор отмечает, что сами принципы уголовного судопроизводства определяют вектор развития правового регулирования уголовного судопроизводства, формируя прочную основу для существования и развития последнего, а также определяя ориентиры содержания закона, направленные на его регулирование. Идея постепенно обосновывается, именно исторический опыт становления и развития украинского государства и, соответственно, прав в нем, позволяет изолировать от всей этой системы общие принципы уголовного судопроизводства, верховенство права, и придать ей безальтернативное превосходство среди эквивалентных элементов всей системы. The article analyzes the rule of law as a separate element of the system of general principles of criminal proceedings in Ukraine. The author notes that the very principles of criminal proceedings determine the vector of development of legal regulation of criminal proceedings, forming a solid foundation for the existence and development of the latter, and defining guidelines for the content of the law, aimed at its regulation and regulation. The idea is gradually groundedthat the historical experience of the establishment and development of the Ukrainian state and, accordingly, the rights in it, allows us to isolate from this whole system the general principles of criminal proceedings, the rule of law, and give it a non-alternative superiority among the equivalent elements of the entire system.
Опис
Ключові слова
кримінальне судочинство, загальні принципи, верховенство права, законність, уголовное судопроизводство, общие принципы, верховенство права, законность, criminal proceedings, criminal proceedings, rule of law, legality
Цитування
Полянський А. О. Верховенство права як окремий елемент системи загальних засад кримінального провадження в Україні / А. О. Полянський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 29. – С. 110–116.