ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті представлено досвід підвищення професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у Харківській області в умовах післядипломної освіти. У 2019 році Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», відповідно до завдань Центру, здійснив аналіз методичного й аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ІРЦ, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами і спланував роботу з різними категоріями педагогічних працівників. З 2020 року Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти постійно спрямовує свою роботу на пошук ефективних методичних підходів, що забезпечують підвищення якості інклюзивної освіти в регіоні. Під час методичного марафону «Інклюзивна освіта: крокуємо разом» проводилися різні заходи для різних категорій педагогічних працівників: методичні семінари, тренінги, вебінари. У 2021 році основними цілями методичної роботи визначено такі: систематичне вдосконалювання обстеження, знання методики роботи з дітьми за різними нозологіями; підвищення педагогічної майстерності педагогів щодо розроблення нових ефективних методів організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з ООП; узагальнення й поширення передового досвіду корекційного навчання. Також було сплановано адресні заходи: пролонговано школи для всіх категорій фахівців інклюзивно-ресурсних центрів: 1) школа практичного психолога ІРЦ «Психологічні аспекти становлення та розвитку дитини з особливими освітніми потребами», 2) школа вчителя-дефектолога ІРЦ «Корекційна спрямованість супроводу дитини з порушеннями інтелектуального розвитку», 3) школа вчителя-логопеда ІРЦ «Професійна компетентність учителя-логопеда в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», 4) школа вчителя-реабілітолога ІРЦ «Комплексна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку». The article presents the experience of improving the professional competence of specialists of inclusive resource centers in Kharkiv region in terms of postgraduate education. In 2019, the Resource Center for Support of Inclusive Education in “Kharkiv Academy of Postgraduate Education” in accordance with the tasks of the Center conducted an analysis of methodological and analytical support of inclusive resource centers, training and retraining of IRC teachers, educational institutions for children with special educational needs and planned to work with different categories of teachers. Since 2020, the Resource Center for Support of Inclusive Education is constantly focusing its work on finding effective methodological approaches to improve the quality of inclusive education in the region. During the methodical marathon “Inclusive education: walking together” various events were held for different categories of teachers: methodical seminars, workshops, webinars. In 2021 the main goals of methodical work are defined: systematic improvement of inspection, knowledge of methods of work with children on various nosologies; improving the pedagogical skills of teachers to develop new effective methods of organizing and conducting a comprehensive psychological and pedagogical assessment of the development of a child with SEN; generalization and dissemination of best practices of correctional training. Targeted events were also planned – extended schools for all categories of specialists of inclusive resource centers: 1) School of IRC practical psychologist “Psychological aspects of formation and development of a child with special educational needs”, 2) School of IRC teacher-defectologist “Corrective orientation of accompanying a child with disabilities’ intellectual development”, 3) School of IRC teacher-speech therapist “Professional competence of teacherspeech therapist in working with children with special educational needs”, 4) School of IRC teacher-rehabilitologist “Comprehensive rehabilitation of children with mental and physical disabilities”.
Опис
Ключові слова
компетентність, професійна компетентність, інклюзивно-ресурсний центр, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, competence, professional competence, inclusion-resource centre, specialists of inclusion-resource centers, postgraduate education, professional training
Цитування
Лященко В. Підходи до розвитку професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у післядипломній освіті / В. Лященко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич, 2021. – Вип. 43, т. 2. – С. 224–229.