Компліментарні висловлювання як засіб мотивації п’ятикласників в умовах НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості компліментарних висловлювань як засобу мотивації п’ятикласників у навчальному процесі. Компліментарні висловлення використовуються вчителями для констатування факту наявності в п’ятикласника позитивних рис, якостей, можливостей; для повідомлення інформації про зумовленість свого позитивного емоційно-психічного стану та стану учнів п’ятого класу присутністю однокласника, його діями чи якостями; для повідомлення інформації про позитивні зміни у житті п’ятикласників, спричинені позитивними діями чи якостями однокласника; для висловлення переконаності в наявності в учня п’ятого класу позитивних якостей, умінь, навичок, здібностей, здатності належно / успішно виконувати певні дії, віри в можливість їх набуття. The publication examines the features of complimentary statements as a means of motivating fifth-graders in educational process. Complimentary expressions are used by teachers to state the fact that the fifth-grader has positive traits, qualities, and opportunities; to report information about the condition of one's positive emotional and mental state and the state of fifth-grade students due to the presence of a classmate, his actions or qualities; to report information about positive changes in the lives of fifth-graders caused by the positive actions or qualities of a classmate; to express conviction that the fifth-grade student has positive qualities, abilities, skills, abilities, the ability to properly / successfully perform certain actions, beliefs in the possibility of their acquisition.
Опис
Ключові слова
компліментарні висловлювання, мотивація, освітній процес, діти середнього шкільного віку, компліменти, complimentary statements, motivation, educational process, children of secondary school age, compliments
Цитування
Паланська Г. Компліментарні висловлювання як засіб мотивації п’ятикласників в умовах НУШ / Г. Паланська // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 60–64.