Development of the New Pedagogical Skills in the Context of European Integratio

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
American Linguist Association
Анотація
The processes of globalization and informatization have a great impact on Ukrainian higher education system. In this regard, the problems of European integration of national higher education in the field of international standards occur. This article is aimed at developing a conceptual model of scientific and educational process and pedagogical skills of higher education teachers based on European integration. The necessity of using the innovative approach and the need to improve the capacity of universities to implement research and development technologies at the national level were emphasized. Innovative model of development of pedagogical skills of higher education teachers based on European integration was formed. Criteria for assessing the level of motivational and value component of pedagogical skills of the teacher were identified. The advantages and disadvantages of the development strategy of Ukrainian universities in the context of the needs of European integration of scientific and educational space were defined. It was concluded that the participation of teachers in promising research and competitions will ensure a steady increase in public funding for research in universities. The national higher education of Ukraine should be an open dynamic system. Процеси глобалізації та інформатизації мають великий вплив на українську систему вищої освіти. Щодо цього, проблеми європейської інтеграції національної вищої освіти в області міжнародних стандартів. Ця стаття спрямована на розробку концептуальної моделі науково-освітнього процесу та педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів на основі євроінтеграції. Наголошено на необхідності використання інноваційного підходу та необхідності покращення спроможності університетів упроваджувати науково-дослідні та конструкторські технології на національному рівні. Сформовано інноваційну модель розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів на основі євроінтеграції. Визначено критерії оцінки рівня мотиваційно-ціннісної складової педагогічної майстерності вчителя. Визначено переваги та недоліки стратегії розвитку українських університетів у контексті потреб європейської інтеграції науково-освітнього простору. Зроблено висновок, що участь викладачів у перспективних дослідженнях та конкурсах забезпечить постійне збільшення державного фінансування наукових досліджень у ВНЗ. Національна вища освіта України має бути відкритою динамічною системою. Процессы глобализации и информатизации оказывают большое влияние на украинскую систему высшего образования. В этом отношении, проблемы европейской интеграции национального высшего образования в области международных стандартов. Эта статья направлена ​​на разработку концептуальной модели научно-образовательного процесса и педагогического мастерства преподавателей вузов на основе евроинтеграции. Отмечена необходимость использования инновационного подхода и необходимости улучшения способности университетов внедрять научно-исследовательские и конструкторские технологии на национальном уровне. Сформирована инновационная модель развития педагогического мастерства преподавателей высших учебных заведений на основе евроинтеграции. Определены критерии оценки уровня мотивационно-ценностной составляющей педагогического мастерства учителя. Определены преимущества и недостатки стратегии развития украинских университетов в контексте потребностей европейской интеграции научно-образовательного пространства. Сделан вывод, что участие преподавателей в перспективных исследованиях и конкурсах обеспечит постоянное увеличение государственного финансирования научных исследований в вузах. Национальное высшее образование Украины должно быть открытой динамической системой.
Опис
Ключові слова
educational technologies, higher education management, level of motivation, national higher education, освітні технології, управління вищою освітою, рівень мотивації, національна вища освіта, образовательные технологии, управление высшим образованием, уровень мотивации, национальное высшее образование
Цитування
Development of the New Pedagogical Skills in the Context of European Integratio / R. Oleksenko, О. Dolska, М. Trynyak and etc. // Linguistics and Culture Review. – Vol. 5 (S2). – P. 186–208.