ВІДОБРАЖЕННЯ БОРОТЬБИ ЖІНОК ЗА СВОЄ МІСЦЕ У СУСПІЛЬСТВІ В ЖІНОЧІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 21 СТОЛІТТЯ ЯК ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Відтворення історичної пам'яті в літературі має надзвичайно важливе значення, оскільки допомагає зберігати та передавати знання про минуле, сприяючи розумінню історичних подій та їхнього впливу на сьогодення. Боротьба за місце жінки в суспільстві не лише є важливим аспектом історичної пам'яті багатьох культур, але й продовжує впливати на сучасне суспільство, формуючи його цінності, норми та інституції. У сучасних літературних творах віддзеркалюються різні аспекти боротьби жінок за суспільне визнання: пошук індивідуальності, боротьба зі стереотипами та дискримінацією, рівні права у доступі до ринку праці, участь у прийнятті політичних рішень, прагнення до свободи та самовираження. Сучасні автори, заглиблюючись у ці теми, не лише відтворюють історичну пам'ять, а й надихають читачів на осмислення та вплив на сучасні соціальні та культурні трансформації. Даніела Стіл є помітною постаттю в англомовній жіночій літературі 21-го століття, звертаючись до цих питань у своєму романі «Перший погляд» 2013 року. The reproduction of historical memory in literature is immensely significant as it aids in preserving and transmitting knowledge about the past, facilitating an understanding of historical events and their repercussions on the present. The struggle for a woman’s place in society not only constitutes a crucial aspect of the historical memory of numerous cultures but also continues to exert influence on modern society, shaping its values, norms, and institutions. Various facets of women’s struggle for societal recognition are mirrored in contemporary literary works, encompassing the quest for individuality, the battle against stereotypes and discrimination, equal rights in accessing the labour market, participation in political decision-making, and the pursuit of freedom and self-expression. Modern authors, delving into these themes, not only replicate historical memory but also inspire readers to comprehend and influence contemporary social and cultural transformations. Daniela Steele stands out as a prominent figure in 21st-century English-language women’s literature, addressing these issues in her 2013 novel «First Sight».
Опис
Ключові слова
історична пам'ять, сучасна література, сучасні автори, боротьба жінок, англомовна література, фемінізм, емансипація, historical memory, modern literature, contemporary authors, women’s struggle, English-language literature, feminism, emancipation
Цитування
Гуліч О. О. Відображення боротьби жінок за своє місце у суспільстві в жіночій англомовній літературі 21 століття як відтворення історичної пам’яті / О. О. Гуліч // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 95–99.