Державне регулювання та ринкове саморегулювання економіки: визначення оптимального співвідношення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Подолання кризової ситуації, створення умов для стійкого соціально-економічного розвитку вимагають розробки й реалізації виваженої економічної політики, спрямованої на модернізацію національної економіки та забезпечення на цій основі стійкого економічного зростання. У комплексі першочергових змін одне з важливих місць належить визначенню оптимального співвідношення саморегульованих і регульованих важелів функціонування національної економіки, формування паритету взаємодії ринкового саморегулювання і ролі держави у забезпеченні сприятливих умов господарювання як основи соціально-економічного розвитку країни. Саме тому дане питання стає надзвичайно актуальним та таким, що потребує подальшого поглибленого теоретико-практичного дослідження. Overcoming the crisis situation and creating conditions for sustainable socio-economic development require the development and implementation of a balanced economic policy aimed at modernizing the national economy and ensuring sustainable economic growth on this basis. In the complex of priority changes, one of the important places belongs to the determination of the optimal ratio of self-regulated and regulated levers of the functioning of the national economy, the formation of parity of interaction of market self-regulation and the role of the state in ensuring favorable business conditions as the basis of the socio-economic development of the country. That is why this issue becomes extremely relevant and requires further in-depth theoretical and practical research.
Опис
Ключові слова
світові ринки, функціонування економіки, сморегулювання економіки, world markets, functioning of the economy, self-regulation of the economy
Цитування
Сідельнікова В. К. Державне регулювання та ринкове саморегулювання економіки: визначення оптимального співвідношення / В. К. Сідельнікова // Слобожанські наукові читання: соціально-економічні та гуманітарно-правові виміри : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17–18 жовт. 2023 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – С. 304–306.