Маргінальність як соціальне явище сучасного українського суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі маргінальності сучасного українського суспільства. Девіація розглядається як прояв маргінальності особистості, яка перебуває у такому стані. Об’єктом дослідження виступили здобувачі вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Предметом дослідження — особливості прояву молодіжної поведінки, що відхиляється від соціальної норми. Мета кваліфікаційної роботи полягає у визначенні особливостей прояву маргінальності у сучасному українському суспільстві. Метод дослідження проблеми — анкетне опитування здобувачів вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. У роботі розглянуто теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми маргінальності як соціального явища, схарактеризовано чинники та особливості девіантної поведінки маргінальної особистості; обґрунтовується сутність девіації як прояву маргінальної особистості, яка перебуває у такому стані; за результатами пілотажного соціологічного дослідження надається соціальний портрет маргінальної особистості з девіантною поведінкою. Qualification work is devoted to the problem of marginality of modern Ukrainian society. Deviation is seen as a manifestation of the marginality of a person who is in this state. The object of the study were applicants for higher education of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The subject of the research is the peculiarities of the manifestation of youth behavior that deviates from the social norm. The purpose of the qualification work is determination of the features of the manifestation of marginality in modern Ukrainian society. The method of research of the problem is a questionnaire survey of applicants for higher education H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The theoretical and methodological approaches to the study of the problem of marginality as a social phenomenon are considered, the factors and features of deviant behavior of a marginal personality are characterized; the essence of deviation as a manifestation of a marginal personality who is in such a state is substantiated; based on the results of a pilot sociological study, a social portrait of a marginal person with deviant behavior is provided.
Опис
Ключові слова
маргінальність як соціальне явище, девіація, девіантна поведінка, сучасне українське суспільство, marginality as a social phenomenon, deviation, deviant behavior, modern Ukrainian society
Цитування
Кулик М. О. Маргінальність як соціальне явище сучасного українського суспільства : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 054 Соціологія / М. О. Кулик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 56 с.
Колекції