Людина епохи капіталоцену: зміна парадигми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті доведено, що економічний чинник у сучасному філософському дискурсі набуває особливого значення, що пов’язано з наявними суперечностями співбуття Землі та людини. На підставі концепту «капіталоцен» (Джейсон В. Мур) зазначається, що сучасна глобалізація є символом нової економіки. Остання виступає мережею, що трансформує наявні взаємозв’язки (соціальні, політичні, культурні тощо). Ця мережа створює новий рисунок поверхні Землі, водночас стискуючи її, перетво- рюючи на єдиний простір, сприяючи пришвидшеній трансляції бажань економічної людини. Застосовується концепт «економічна цивілізація», що постає маркером епохи Капіталоцену. В статье доказано, что экономический фактор в современном философском дискурсе приобретает особое значение, что связано с существующими противоречиями события Земли и человека. На основании концепта «капиталоцена» (Джейсон В. Мур) отмечается, что современная глобализация является символом новой экономики. Последняя выступает сетью, трансформирующей существующие взаимосвязи (социальные, политические, культурные и т.п.). Эта сеть создает новый рисунок поверхности Земли, одновременно сжимая ее, превращая в единое пространство, способствуя ускоренной трансляции желаний экономического человека. Применяется концепт «экономическая цивилизация», являющийся маркером эпохи Капиталоцена. The article proves that the economic factor in modern philosophical discourse acquires a special importance, which is associated with the existing contradictions of the Earth and human events. Based on the concept of «capitalocene» (Jason W. Moore) it is noted that modern globalization is a symbol of the new economy. The latter acts as a network transforming existing interconnections (social, political, cultural, etc.). This network creates a new pattern of the surface of the Earth, simultaneously compressing it, turning it into a single space, contributing to the accelerated translation of the desires of economic man. The concept of «economic civilization», a marker of the Capitalocene epoch, is applied.
Опис
Ключові слова
людина, земля, капіталоцен, економічна цивілізація, споживання, екологія, человек, капиталоцен, экономическая цивилизация, потребление, экология, man, land, capitalist, economic civilization, consumption, ecology
Цитування
Пилипенко С. Г. Людина епохи капіталоцену: зміна парадигми / С. Г. Пилипенко // Вісник Львівського університету. Сер.: філософсько-політологічні студії / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2021. – Вип. 36. – С. 126–131.