АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ МЕТОДУ КООРДИНАТ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Слід зазначити, що аксіологічний підхід традиційно вважається методологічною основою гуманістично орієнтованої освіти, причому її ціннісне наповнення відбувається як через змістові, так і через процесуальні характеристики викладання навчальних предметів, зокрема математики. Следует отметить, что аксиологический подход традиционно считается методологической основой гуманистически ориентированного образования, причем ее ценностное наполнение происходит как через содержание, так и из-за процессуальных характеристик преподавания учебных предметов, в частности математики. It should be noted that the axiological approach is traditionally considered to be the methodological basis of humanistically oriented education, and its value is due to both content and procedural characteristics of teaching subjects, including mathematics.
Опис
Ключові слова
метод координат, аксіологічний підхід, курс математики, магістерські роботи, метод координат, аксиологический подход, курс математики, магистерские работы, coordinate method, axiological approach, mathematics course, master's work
Цитування
Костанда Я.В. Аксіологічна складова вивчення методу координат у курсі математики / Я. В. Костанда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 162–163.