Українська народна іграшка (цяцька, лялька) та її роль в естетичному та розумовому розвитку дитини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group (isg-konf.com)
Анотація
Зазначається, що відродження українських національних традицій в контексті культурної глобалізації на фоні активізації синергетичних процесів поширення традиційної культури через зростання світової міграції, тотальної інформатизації й універсалізації світових культурних трендів є важливою ціннісною складовою сучасного суспільства. Іграшка (цяцька, лялька) здавна була важливими атрибутом дитячих розваг, естетичного, розумового та соціального розвитку. Українці виготовляли іграшки для дітей із усіх підручних матеріалів, які знаходилися поруч або використовувалися у хатній та господарсько-побутовій діяльності. Наголошується, що традиційне ліплення з глини або інших доступних матеріалів широко застосовується в педагогічній діяльності не лише як ефективний спосіб трансляції традиційної культури в умовах глобалізації, але й як дієва форма естетичного та розумового розвитку дитини. Останнім часом широкої популярності набули різноманітні ляльки-мотанки. Актуалізація пріоритетів та світових трендів щодо розширення засобів залучення до національних культурних здобутків привернула увагу до дерев’яних народних іграшок (цяцьок, ляльок). В умовах сьогодення, українська народна іграшка (цяцька, лялька) є універсальною складовою культурно-історичної спадщини та дієвим засобом збереження національної спадкоємності. It is noted that the revival of Ukrainian national traditions in the context of total cultural globalization against the background of the activation of synergistic processes of the spread of traditional culture due to the growth of world migration, total informatization and universalization of world cultural trends is an important valuable component of modern society. A toy (doll, doll) has long been an important attribute of children's entertainment, aesthetic, mental and social development. Ukrainians made toys for children from all available materials that were nearby or used in household and household activities. It is indicated that traditional sculpting from clay or other available materials is widely used in pedagogical activity not only as an effective way of broadcasting traditional culture in the conditions of globalization, but also as an effective means of aesthetic and mental development of a child. Recently, a variety of motanka dolls have gained wide popularity. The updating of priorities and world trends regarding the expansion of the means of involvement in national cultural achievements drew attention to wooden folk toys (carts, dolls). In today's conditions, the Ukrainian folk toy (tsichka, doll) is a universal component of cultural and historical heritage and an effective means of preserving national continuity.
Опис
Ключові слова
українська народна іграшка, етнокультурний розвиток, ліплення з глини, ляльки-мотанки, дерев’яні народні іграшки, національне самопізнання, ukrainian folk toy, ethnocultural development, sculpting from clay, dolls-motanka, wooden folk toys, national self-knowledge
Цитування
Роман Н. М. Українська народна іграшка (цяцька, лялька) та її роль в естетичному та розумовому розвитку дитини / Н. М. Роман // Trends of modern science and practice : Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Ankara, Turkey, February 8–11, 2022 / International Science Group (isg-konf.com). – Ankara, 2022. – Рр. 385–386. / https://isg-konf.com/uk/trends-of-modern-science-and-practice-ua