ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано підвищення якості підготовки майбутнього вчителя історії. Від якості системи професійної підготовки вчителя, її змістовності, інтенсивності та мобільності залежить майбутнє українського суспільства. Це обумовлено тим, що саме педагог акумулює та транслює соціально-ціннісний, суспільно-історичний досвід, вироблений наукою та практикою, молодому поколінню. Зазначено, що викладачі факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди при підготовці майбутнього вчителя історії «тримають руку на пульсі» сучасних інноваційних методів навчання та постійно вдосконалюють якість викладання з огляду на сьогоднішні реалії. Ефективність формування професійного мислення майбутніх учителів історії досягається низкою дидактичних умов, які забезпечують цілісну систему професійно-спрямованої інтелектуальної діяльності здобувачів у навчальному процесі та в період педагогічної практики. The publication analyzes the improvement of the quality of training of future history teachers. The future of Ukrainian society depends on the quality of the professional teacher training system, its content, intensity and mobility. This is due to the fact that it is the teacher who accumulates and transmits socio-valuable, socio-historical experience developed by science and practice to the younger generation. It is noted that the teachers of the Faculty of History and Law of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University during the preparation future history teachers "keep their finger on the pulse" of modern innovative teaching methods and constantly improve the quality of teaching in view of today's realities. The effectiveness of the formation of the professional thinking of future teachers of history is achieved by a number of didactic conditions that provide a complete system of professionally oriented intellectual activity of students in the educational process and during the period of pedagogical practice.
Опис
Ключові слова
освітній процес, підготовка фахівців, вчителі, викладання історії, інноваційні технології, educational process, training of specialists, teachers, teaching of history, innovative technologies
Цитування
Гончарова О. С. Шляхи підвищення якості підготовки майбутнього вчителя історії / О. С. Гончарова // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 51–57.