ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ НАРАТИВНОЇ НАПРУГИ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЖАХІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ С. КІНГА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню лексичних засобів створення наративної напруги в англомовній літературі жахів на прикладі романів Стівена Кінга. Особлива увага приділяється специфіці використання певних технік для створення ефекту жаху в літературних текстах, що, в свою чергу, сприяє формуванню унікальності жанру та впізнаваності хоррор літератури. Виявлено ключові лексичні засоби для створення наративної напруги, такі як: використання емотивних тригерів, що традиційно формують у людини почуття тривоги й страху; уживання епітетів, метафор та порівнянь, емоційно забарвленої лексики та засобів візуальної образності. Основними засобами творення наративної напруги на рівні персонажа є номінація об’єкта або суб’єкта страху, опис зовнішності та комунікативної поведінки, включення передісторії героїв. В практичній частині дослідження було зроблено спробу обґрунтування використання жанрового підходу у навчанні англійської мови і літератури (на прикладі гостросюжетного оповідання), що може слугувати надзвичайно ефективною стратегією розвитку навичок письма. The qualification paper is devoted to the analysis of the main strategies used to build up narrative tension in characters in English-language horror literature, as exemplified by the novels of the horror literature classic Stephen King. Special attention is given to the specifics of implementing certain techniques for creating the horror effect in literary texts, which, in turn, contribute to the formation of the genre uniqueness and recognizability of horror literature. The primary techniques for building narrative tension are: implementation of emotional triggers that traditionally evoke feelings of anxiety and fear in individuals; the use of epithets, metaphors, and similes, emotionally coloured lexis and artistic imagery of different types. The ways of building narrative tension in characters include the nomination of the object or subject of fear, description of his appearance and communicative behaviour, and inclusion of the character’s backstory. In the practical part of the research, an attempt was made to justify the use of a genre approach in teaching English language and literature (using suspense short story writing as an example), which can serve as an extremely effective strategy for developing writing skills.
Опис
Ключові слова
література жахів, Стівен Кінг, наративна напруга, страх, персонаж, емотивні тригери, епітет, метафора, страх, horror literature, Stephen King, narrative tension, fear, character, emotional triggers, epithet, metaphor, fear
Цитування
Голубка І. С. Лексичні засоби створення наративної напруги в англомовній літературі жахів (на матеріалі романів С. Кінга) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / І. С. Голубка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 65 с.
Колекції