Практикум з бухгалтерського обліку

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальне видання містить методичні рекомендації та облікові завдання, виконання яких дозволяє поглибити теоретичні знання та дає змогу студентам набути практичні навички ведення бухгалтерського обліку. Практикум доповнений проблемними питаннями, тестами для самоконтролю знань з метою формування творчого мислення майбутнього фахівця, здатного самостійно оцінювати та вирішувати складні облікові проблеми. Учебное издание содержит методические рекомендации и учетные задачи, выполнение которых позволяет углубить теоретические знания и дает возможность студентам приобрести практические навыки ведения бухгалтерского учета. Практикум дополнен проблемными вопросами, тестами для самоконтроля знаний с целью формирования творческого мышления будущего специалиста, способного самостоятельно оценивать и решать сложные учетные проблемы. The educational edition contains methodical recommendations and accounting tasks, the implementation of which allows to deepen theoretical knowledge and enables students to acquire practical skills in accounting. The workshop is supplemented with problematic questions, tests for self-monitoring of knowledge with the purpose of forming the creative thinking of a future specialist who is able to independently evaluate and solve complex accounting problems.
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, практикум, облікові завдання, бухгалтерский учет, практикум, учетные задачи, аccounting, workshop, accounting tasks
Цитування
Синиця Т. В. Практикум з бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 140 с.