Модернізовані підходи до планування діяльності організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми модернізованих підходів до планування діяльності закладу освіти. Розширено суть понять «локальне» й «концептуальне» уявлення про планування, визначено модернізовані підходи до змісту і структури планування роботи закладу освіти, упорядковано діагностичний інструментарій. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of modernized approaches to planning the activities of an educational institution. The essence of the notions of «local» and «conceptual» idea of planning has been expanded, modernized approaches to the content and structure of planning the work of an educational institution have been defined, and the diagnostic toolkit has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
план, планування, «локальне» й «концептуальне» уявлення про планування, модернізовані підходи, plan, planning, «local» and «conceptual» view of planning, modernized approaches
Цитування
Смирнова К. Д. Модернізовані підходи до планування діяльності організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / К. Д. Смирнова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 86 с. : табл. + дод.
Колекції