ХИЖІ ДЕНДРОБІОНТНІ COLEOPTERA СВІЖОЇ ДІБРОВИ НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Співвідношення кількості видів і чисельності різних трофічних груп дендробіонтних комах залежать від видового складу дерев і їхнього санітарного стану, які значною мірою визначає діяльність людини. У Національних парках, де виділені різні зони дозволеного господарського та рекреаційного впливу, можливо виявити певні особливості формування комплексів дендробіонтних комах. Дослідження, проведені у 2019–2021 рр., дали змогу визначити видовий склад і показники різноманіття комах-ксилобіонтів на постійних пробних площах, закладених у свіжій діброві у зонах Національного природного парку «Гомільшанські ліси» (НПП «Гомільшанські ліси») з різним рівнем антропогенного навантаження. The ratio of the number of species and the number of different trophic groups of dendrobiont insects depends on the species composition of trees and their sanitary condition, which is largely determined by human activity. In National Parks, where different zones of permitted economic and recreational influence are allocated, it is possible to identify certain features of the formation of dendrobiont insect complexes. The research carried out in 2019–2021 made it possible to determine the species composition and indicators of the diversity of xylobiont insects on permanent test plots planted in fresh timber in the zones of the National Nature Park «Homilshanski lisy» (NNP «Homilshanski lisy») with different levels of anthropogenic load.
Опис
Ключові слова
дендробіонтні комахи, ряд Coleoptera, Національний природний парк «Гомільшанські ліси», dendrobiont insects, a series of Coleoptera, National Natural Park «Homilshanski lisy»
Цитування
Бєлявцев М. П. Хижі дендробіонтні Coleoptera свіжої діброви НПП «Гомільшанські ліси» / М. П. Бєлявцев // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 161–163.