ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена дослідженню функціонального стану організму молодих людей, що займаються на різних спеціальностях і у силу специфіки навчання у обраному закладі. Для вирішення поставленої мети і задач у роботі використовувалися такі фізіологічні методи: традиційні методи реєстрації частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску (АТ); розрахункові методи визначення систолічного (СОК) і хвилинного (ХОК) об’ємів крові, визначення адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи (АП) за методами Р. М. Баєвського; метод індексів: індекс регуляції діяльності серцево-судинної системи, масо-ростовий, функціональних можливостей органів дихання і кровотоку та стійкості організму до гіпоксії, розвитку рухових якостей, сили та витривалості, працездатності серцево-судинної системи, індекс Кердо, життєвого індексу; а також статистичні методи обробки результатів. Обґрунтовано необхідність широкої інформованості, яка у свою чергу обумовлює мотивацію здорового способу життя з метою підвищення життєдіяльності людини, та дотримання інших складових здорового способу життя. Виявлені особливості показників фізіологічних систем серцево-судинної та респіраторної треба враховувати при викладанні навчальних дисциплін та при організації занять. Дослідження доповнюють уявлення про особливості фізіологічних характеристик. The master's thesis is devoted to the study of the functional state of the body of young people engaged in various specialties and due to the specifics of studying at the chosen institution. To solve the set goal and tasks, the following physiological methods were used in the work: traditional methods of recording heart rate (HR), blood pressure (BP); calculation methods for determining the systolic (SOC) and minute (HOC) blood volumes, determining the adaptation potential of the cardiovascular system (AP) according to the methods of R. M. Baevsky; method of indices: index of regulation of the activity of the cardiovascular system, mass-growth index, functional capabilities of respiratory organs and blood flow and resistance of the body to hypoxia, development of motor qualities, strength and endurance, performance of the cardiovascular system, Kerdo index, vital index; as well as statistical methods of processing the results. The need for widespread awareness, which in turn determines the motivation of a healthy lifestyle in order to increase human activity, and compliance with other components of a healthy lifestyle, is substantiated. The revealed features of the indicators of the physiological systems of the cardiovascular and respiratory systems should be taken into account when teaching academic subjects and organizing classes. Research complements the idea of the peculiarities of physiological characteristics.
Опис
Ключові слова
фізіологія людини, серцево-судинна система, респіраторна система, молодий вік, human physiology, cardiovascular system, respiratory system, young age
Цитування
Колотіло С. В. Оцінка функціонального стану організму молоді : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія в закладах освіти) / С. В. Колотіло ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2023. – 71 с. : іл., табл.
Колекції