Лексичні засоби вербалізації концепту WIT у англомовному художньому дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дипломна робота являє собою дослідження змісту та лексичних засобів вербалізації концепту WIT, здійснене із залученням апарату лінгвокультурології. Як універсальність культури, що фіксує здатність застосовувати розумовий потенціал, ДОТЕПНІСТЬ входить до найглибших і значущих основ аксіологічного тезауруса, виражаючи парадигму позитивного сприйняття світу, кмітливість та гумористичність. Це робить ДОТЕПНІСТЬ важливим поняттям європейської культури, включно з англомовною. Це посилює інтерес до вивчення концепту ДОТЕПНІСТЬ як культурної універсалії, одиниці колективної свідомості, що має мовне вираження та відзначена етнокультурною специфікою. Застосування теоретико-методологічного підґрунтя когнітивної парадигми дозволило зробити фундаментальні висновки щодо етнокультурної специфіки концепту ДОТЕПНІСТЬ в англомовній лінгвокультурній спільноті, віддзеркаленої лексичними засобами мови. The diploma work is a study of the content and means of verbalization of the concept WIT by means of English lexical stock, carried out with the involvement of the apparatus of linguistic and cultural studies. As a universality of culture, which records a person's mental abilities, WIT is included among the most profound and significant foundations of the axiological thesaurus, expressing a paradigm of positive perception of the world, quickness of thinking, common sense and humorousness. This makes WIT a basic concept of European culture, including English-speaking culture. This increases the interest in studying the concept WIT as a cultural universal, a unit of collective consciousness that has a linguistic expression and is marked by ethno-cultural specificity. The application of the theoretical and methodological foundations of the cognitive paradigm allowed to make fundamental conclusions about the ethno-specific peculiarities of the concept WIT represented by lexical means of the language.
Опис
Ключові слова
концепт, лінгвокултурологія, аксіологія, репрезентація, когнітивна парадигма, concept, linguo-culturology, axiology, representation, cognitive paradigm
Цитування
Чернова А. Е. Лексичні засоби вербалізації концепту WIT у англомовному художньому дискурсі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.021 Англійська мова і література в закладах освіти / А. Е. Чернова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції