Педагогічні умови формування культури академічної доброчесності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний унівеситет імені Павла Тичини
Анотація
У статті на основі аналізу джерельної бази дослідження з’ясовано сутність поняття «культура академічної доброчесності», сформульовано авторське визначення провідної категорії дослідження; теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування культури академічної доброчесності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи. Презентовано та узагальнено результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування культури академічної доброчесності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи, проведеного у 2019–2020 навчальному році на базі Харківській гімназії № 169 з учнями 4-х класів. В статье на основе анализа источниковой базы исследования выяснено сущность понятия «культура академической доброчестности», сформулировано авторское определение ведущей категории исследования; теоретически обоснованы педагогические условия формирования культуры академической доброчестности младших школьников в образовательном процессе начальной школы. Представлены и обобщены результаты экспериментальной проверки педагогических условий формирования культуры академической доброчестности младших школьников в образовательном процессе начальной школы, проведенного в 2019–2020 учебном году на базе Харьковской гимназии № 169 с учениками 4-х классов. The article, based on the analysis of the source base of research, clarifies the essence of the concept "culture of academic integrity", formulates the author's definition of the leading category of research; theoretically justified pedagogical conditions of formation of the culture of academic integrity of junior students in the educational process of primary schools. The results of the experimental testing of pedagogical conditions of formation of the culture of academic integrity of junior schoolchildren in the educational process of primary school, conducted in the 2019–2020 academic year on the basis of Kharkiv gymnasium № 169 with the students of the 4th grade are presented and summarized.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, культура академічної доброчесності, педагогічні умови, освітній процес, початкова школа, молодші школяри, письмовий переказ, цінності академічної доброчесності, доброчесне академічне середовище, академическая доброчестность, культура академической доброчестности, педагогические условия, образовательный процесс, начальная школа, младшие школьники, письменный перевод, ценности академической доброчестности, доброчестная академическая среда, academic integrity, culture of academic integrity, pedagogical conditions, educational process, primary schools, primary school children, written translation, Values of academic integrity, a benign academic environment
Цитування
Єсьман І. В. Педагогічні умови формування культури академічної доброчесності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи / І. В. Єсьман, В. В. Ушмарова // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 86–93.