ПРОБЛЕМА СПІЛКУВАННЯ УЧИТЕЛЯ З УЧНЕМ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційному дослідженні розкрито передумови зародження ідеї спілкування у світовій педагогічній думці, схарактеризовано особливості становлення та розвитку проблеми педагогічного спілкування вихователя з вихованцем у педагогічній думці України. Висвітлено досвід спілкування вчителя та учнів у практиці роботи вітчизняних навчальних закладів другої половини ХІХ – початку ХХ століття, проаналізовано офіційні циркуляри органів народної освіти, показано форми та стилі педагогічного спілкування в закладах освіти України в досліджуваний період. The background of the creation of the idea of communication in the world pedagogical thought were revealed in the qualification study, the peculiarities of the formation and development the problem of pedagogical communication bet ween t he teacher and t he student in the pedagogical thought of Ukraine were characterized. The experience of real communication bet ween teachers and students in the domestic educational institutions of the second half of the 19t h and earl y 20t h centuries is highlighted, the official circulars of public education authorities are analyzed, the forms and styles of pedagogical communication in educational institutions of Ukraine in the studied period are shown.
Опис
Ключові слова
педагогічне спілкування, педагогічна взаємодія, педагогічна думка, історія освіти, pedagogical communication, pedagogical interaction, pedagogical thought, history of education
Цитування
Абакумова Ю. Г. Проблема спілкування учителя з учнем у педагогічній теорії та практиці України (друга половина XIX – початок XX ст.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Ю. Г. Абакумова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 56 с.
Колекції