ANNOTATION DES NOMS DANS "LE DICTIONNAIRE FONDAMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT DICOENVIRO" COMME EXEMPLE DE CERTAINS ASPECTS DE LA LEXICOGRAPHIE ÉLECTRONIQUE MODERNE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
Метою статті є дослідження анотування іменників, що позначають події чи процеси в «Фундаментальному словнику навколишнього середовища DiCoEnviro» для вивчення деяких аспектів сучасної електронної лексикографії.Наукова новизна статті полягає в тому, що ми представляємо дослідження, яке стосується деяких аспектів сучасної електронної лексикографії, зокрема анотування іменників, що позначають події чи процеси в «Фундаментальному словнику навколишнього середовища DiCoEnviro», що включає в себе лексику спеціалізованої мови навколишнього середовища. Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю дослідження роботи електронних словників, які є досить новим і водночас динамічним явищем.У процесі дослідження були використані такі методи: комплексний лінгвопрагматичний описовий метод із прийомами спостереження, порівняння, узагальнення та інтерпретації – для характеристики анотування іменників в «Фундаментальному словнику навколишнього середовища DiCoEnviro», для виявлення явищ в них; метод суцільної вибірки дозволив знайти термінологічні одиниці в досліджуваному матеріалі для результатів розвідки.У статті презентовано дослідження анотування іменників в термінологічному онлайн-ресурсі «Фундаментальний словник навколишнього середовища DiCoEnviro». Перш за все анотуються іменники, що позначають події чи процеси. Як правило іменник має ті ж актанти і значення, що й дієслово. Але часто актанти іменників можуть бути невиражені. З’ясовано, що під час анотування іменників враховуються допоміжні дієслова, а підмети цих дієслів анотуються. Простежено доповнення, внесені до схеми: додавання синтаксичної функції детермінанта, синтаксичної групи присвійного детермінанта (Poss-det), семантичної ролі Descripteur.Зроблено висновки що незважаючи на схожість анотування іменників та дієслів у DiCoEnviro, є деякі відмінності, представлені у дослідженні. The purpose of the article is to study the annotation of nouns denoting events or processes in “The Fundamental Dictionary of the Environment DiCoEnviro” to explore some aspects of modern electronic lexicography. The scientific novelty of the article is that we present the research on some aspects of modern electronic lexicography, including annotation of nouns denoting events or processes in “The Fundamental Dictionary of the Environment DiCoEnviro” which includes vocabulary of specialized language of environment. The relevance of this research is due to the need to study the work of electronic dictionaries which are quite new and at the same time dynamic phenomenon. The following methods were used in the research process: the complex linguo-pragmatic descriptive method and the techniques of observation, comparison, generalization and interpretation to characterize the annotation of nouns in the “The Fundamental Dictionary of the Environment DiCoEnviro”, to identify phenomena in them; the method of continuous sampling allowed to find terminological units in the studied material for the results of this research. This article presents a study of the annotation of nouns in the terminological online resource “The Fundamental Dictionary of the Environment DiCoEnviro”. First of all, nouns denoting events or processes are annotated. As a rule, the noun has the same actants and meanings as the verb. But the actants of nouns can be often unexpressed. It is found out that auxiliary verbs are taken into account when annotating nouns, and the subjects of these verbs are annotated. The additions to the scheme are traced: addition of the syntactic function of the determinant, the syntactic group of the possessive determinant (Poss-det), the semantic role of Descriptor. It is concluded that despite the similarities in the annotation of nouns and verbs in DiCoEnviro, there are some differences given in the study.
Опис
Ключові слова
анотування, іменники, терміни, актанти, словники, лексикографія, annotation, nouns, terms, actants, dictionaries, lexicography
Цитування
Kalinichenko T. M. Annotation des noms dans "Le dictionnaire fondamental de l'environnement DiCoEnviro" comme exemple de certains aspects de la lexicographie electronique moderne / T. M. Kalinichenko // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – Одеса, 2021. – № 52, т. 1. – С. 76 –79. – DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.52-1.18.