АБОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Репродуктивне здоров’я – це стан цілковитого фізичного, розумового і соціального добробуту, а не просто відсутність фізичних вад або недуг у всіх питаннях щодо репродуктивної системи, її функцій і процесів. Репродуктивне здоров’я залежить від дотримання здорового способу, профілактичної освіти, морально-духовних цінностей особистості, інформаційної політики в ЗМІ. Аборт – це один із найбільш значних чинників розладу репродуктивного здоров’я жінки, що призводить до виникнення безпліддя, невиношування вагітності, запальних захворювань статевих органів, порушень менструального циклу. Репродуктивное здоровье - это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие физических недостатков или болезней во всех вопросах репродуктивной системы, ее функций и процессов. Репродуктивное здоровье зависит от соблюдения здорового образа, профилактического образования, морально-духовных ценностей личности, информационной политики в СМИ. Аборт - это один из самых значительных факторов расстройства репродуктивного здоровья женщины, что приводит к возникновению бесплодия, невынашивания беременности, воспалительных заболеваний половых органов, нарушений менструального цикла. Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of physical disabilities or diseases in all matters of the reproductive system, its functions and processes. Reproductive health depends on the observance of a healthy image, preventive education, moral and spiritual values ​​of the individual, information policy in the media. Abortion is one of the most significant factors of a woman's reproductive health disorder, which leads to infertility, miscarriage, inflammatory diseases of the genital organs, and violations of the menstrual cycle.
Опис
Ключові слова
аборт, репродуктивне здоров’я, жінки, студентські роботи, аборт, репродуктивное здоровье, женщины, студентческие работы, abortion, reproductive health, women, student work
Цитування
Пахуча М. Є. Аборт та його вплив на репродуктивне здоров’я жінки / М. Є. Пахуча // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 118–120.