Екологічна ситуація в КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто суть екологічної ситуації в КНР, небувалі темпи економічного розвитку країни і прагнення до неконтрольованого вже зараз призвели Китай до екологічної катастрофи. Ситуація в Китаї настільки важка, що зачіпає практично всі сфери життя суспільства, починаючи з забруднення навколишнього середовища і загрози здоров'ю та життю населення до проблем з внутрішньополітичної стабільністю і іміджем країни в світі. В статье рассмотрена суть экологической ситуации в КНР, небывалые темпы экономического развития страны и стремление к неконтролируемому уже сейчас привели Китай к экологической катастрофе. Ситуация в Китае настолько тяжелая, что затрагивает практически все сферы жизни общества, начиная с загрязнения окружающей среды и угрозы здоровью и жизни населения к проблемам с внутриполитической стабильностью и имиджем страны в мире. The article examines the essence of the environmental situation in China, the unprecedented pace of economic development of the country and the desire for uncontrolled already led China to an environmental catastrophe. The situation in China is so difficult that it affects almost all spheres of society, from environmental pollution and threats to health and life to problems with domestic political stability and the country's image in the world.
Опис
Ключові слова
екологічна катастрофа, екологія країни, забруднення повітря, якість води, деградація земель, студентські роботи, экологическая катастрофа, экология страны, загрязнение воздуха, качество воды, деградация земель, студенческие работы, ecological catastrophe, ecology of the country, air pollution, student work
Цитування
Ейвазова Р. Ч. Екологічна ситуація в КНР / Р. Ч. Ейвазова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 242–244.