Особливості функціонування та перекладу ономатопів у художньому дискурсі (на матеріалі авторської англомовної казки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В магістерській роботі досліджено специфіку функціонування англомовної ономатопоетичної лексики у художньому дискурсі, визначення особливостей перекладу ономатопів на українську мову у художньому тексті. Розглянуто такі завдання: визначення поняття і сутність омонотопів і ономатопеї; функції омонотопів у художньому дискурсі; проаналізовано особливості функціонування омонотопів у «Книзі джунглів» Р. Кіплінга; досліджено стилістичні функції омонотопів у «Книзі джунглів» Р. Кіплінга; проаналізувано способи перекладу омонотопів з «Книги джунглів» Р. Кіплінга з англійської на українську мову. Представлене дослідження допоможе краще розуміти картину світу англійців та українців, а також посприяє взаєморозумінню двох народів, оскільки необхідно долати не тільки мовний бар'єр, а й бар'єр принципово іншого менталітету. Практична цінність дослідження полягає у тому, що зібраний матеріал та отримані дані можуть використовуватись у курсах із теоретичної та практичної граматики англійської мови, лексикології, у спецкурсах з аспектології, англійської граматики та стилістики. In the master's work the specificity of functioning of English-speaking onomatopoeic vocabulary in artistic discourse is investigated, the peculiarities of onomatopoeic translation into Ukrainian in the literary text are determined. The following problems have been considered: the definition and the essence of onomatopoeia and onomatopoeia; the functions of onomatopoeia in artistic discourse; peculiarities of onomatopoeia functioning in the "Jungle Book" by R. Kipling; stylistic functions of onomatopoeia in the "Jungle Book" by R. Kipling; methods of translation of onomatopoeia from English into Ukrainian have been analyzed. The presented research will help better understand the picture of the world of the English and Ukrainians, as well as contribute to mutual understanding between the two peoples, as it is necessary to overcome not only the language barrier, but also the principle of a fundamentally different mentality. The practical value of the study lies in the fact that the collected material and obtained data can be used in the courses on theoretical and practical grammar of the English language, lexicology, in special courses on aspectology, English grammar and stylistics.
Опис
Ключові слова
ономатопея, художній дискурс, переклад, англомовна казка, onomatopoeia, artistic discourse, Translation from, English fairy tale
Цитування
Дем’яненко К. О. Особливості функціонування та перекладу ономатопів у художньому дискурсі (на матеріалі авторської англомовної казки) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія / К. О. Дем’яненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2021. – 75 с.
Колекції