Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах : методологічні засади та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються методологічні засади і перспективи моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах. Акцент робиться на моменті відповідності процесів соціалізації та індивідуалізації особистості сучасним умовам розвитку суспільства. Обґрунтовується, що новий контекст функціонування соціальної системи формує дві тенденції в життєвому просторі розвитку особистості – його поневолення соціумом і ініціювання його структурами всебічного розкриття творчого потенціалу кожного члена суспільства. Пропонується подальші дослідження щодо можливих варіантів поведінки особистості здійснювати крізь призму звернення до основних положень теорії раціонального вибору, що інтерпретує її як ухвалення суб'єктом рішення в різних соціальних ситуаціях вибору. В статье рассматриваются методологические основы и перспективы моделирования поведения личности в современных социокультурных контекстах. Акцент делается на моменте соответствия процессов социализации и индивидуализации личности современным условиям развития общества. Обосновывается, что новый контекст функционирования социальной системы формирует две тенденции в жизненном пространстве развития личности - его порабощения социумом и инициирование его структурами всестороннего раскрытия творческого потенциала каждого члена общества. Предлагается дальнейшие исследования относительно возможных вариантов поведения личности осуществлять через призму обращения к основным положениям теории рационального выбора, которая интерпретирует ее как принятие субъектом решения в различных социальных ситуациях выбора. In the article methodological bases and prospects of behaviour modelling of the person in modern social and cultural contexts are considered. The accent becomes on the moment of conformity of processes of socialization and an individualization of the person to modern conditions of development of a society. It is proved that the new context of functioning of social system forms two tendencies in vital space of development of the person – its enslavement by society and initiation by its structures of all-round disclosing of creative potential of each member of a society. It is offered to perform the further researches concerning possible variants of behaviour of the person in a circulation context to substantive provisions of the theory of a rational choice which interprets it as accepting by the subject of the decision in different social situations of a choice.
Опис
Ключові слова
соціалізація, індивідуалізація, модель, моделювання поведінки, социализация, индивидуализация, модель, моделирование поведения, socialization, individualization, model, behavior modeling
Цитування
Денисенко І. Д. Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах : методологічні засади та перспективи / І. Д. Денисенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 45 (1). – С. 205–214.