Ефективні стилі взаємодії та форми навчання в освіті дорослих

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто процес організації освіти дорослих за допомогою визначених ефективних стилів взаємодії та форм спрямований на вирішення деяких проблем нинішньої професійної освіти: скорочення часу навчання, підвищення його якості, об‘єктивізації критеріїв оцінювання, орієнтацію навчання на конкретну людину, навчання «до результату» замість традиційного «за часом». Така організація навчання дозволяє дорослій людині в процесі навчання управляти своїм розвитком, сприяє тісній співпраці, створюючи зв‘язки і налагоджуючи відносини здобувачів освіти. В статье рассмотрен процесс организации образования взрослых с помощью определенных эффективных стилей взаимодействия и форм направленный на решение некоторых проблем нынешнего профессионального образования: сокращение времени обучения, повышения его качества, объективизации критериев оценки, ориентацию обучения на конкретного человека, обучение «до результата» вместо традиционного «за время».Такая организация обучения позволяет взрослому человеку в процессе обучения управлять своим развитием, способствует тесному сотрудничеству, создавая связи и налаживая отношения соискателей образования. The article considers the process of organizing adult education with the help of certain effective styles of interaction and forms aimed at solving some problems of current vocational education: reducing training time, improving its quality, objectifying evaluation criteria, focusing on specific people, learning "to the result" instead traditional "in time". This organization of learning allows the adult in the learning process to manage their development, promotes close cooperation, creating connections and building relationships with students.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, форми навчання, ліберальний стиль взаємодії, демократичний стиль взаємодії, маніпулятивний стиль взаємодії, діалогічний стиль взаємодії, образование взрослых, формы обучения, либеральный стиль взаимодействия, демократический стиль взаимодействия, манипулятивный стиль взаимодействия, диалогический стиль взаимодействия, adult education, forms of education, liberal style of interaction, democratic style of interaction, manipulative style of interaction, dialogic style of interaction
Цитування
Прокопенко І. А. Ефективні стилі взаємодії та форми навчання в освіті дорослих / І. А. Прокопенко // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 134–140.