ДИСТАНЦІЙНА ЛОГОПЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА МОВЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З АФАЗІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто діагностику мовлення пацієнтів з афазією. Афазія - це мовленнєве порушення, одне з найтяжчих наслідків інсульту. Розвиток сучасних технологій дозволяє розширити ареал логопедичної допомоги пацієнтам з афазією. За останні роки дистанційна освіта стала невід’ємною частиною нашого життя. Логопедія почала розвивати шляхи корекції мовлення, відриваючись від класичного бачення, поступово освоюючи та частково переходячи на платформи Skype, Google Meet, Zoom, що утворило новий пласт дистанційної освіти. The publication discusses the diagnosis of speech of patients with aphasia. Aphasia is a speech disorder, one of the most severe consequences of a stroke. The development of modern technologies makes it possible to expand the scope of speech therapy for patients with aphasia. In recent years, distance education has become an integral part of our lives. Speech therapy has begun to develop ways of speech correction, breaking away from the classical vision, gradually mastering and partially switching to Skype, Google Meet, Zoom platforms, which has formed a new layer of distance education.
Опис
Ключові слова
афазія, порушення мовлення, логопедія, дистанційна освіта, корекція мовлення, aphasia, speech disorders, speech therapy, distance education, speech correction
Цитування
Семененко-Кожух Ю. В. Дистанційна логопедична діагностика мовлення пацієнтів з афазією / Ю. В. Семененко-Кожух // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 530–534.