ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ НА ОСНОВІ ФОНЕТИЧНИХ ЯВИЩ В УЧНІВ 5 КЛАСУ НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто мовленнєву діяльність, як систему мовленнєвих дій, що забезпечують спілкування. В освітньому процесі під час формування орфоепічних норм на основі фонетичних явищ в учнів 5 класу важливо враховувати особливості уваги, пам’яті, мислення, сприйняття й розуміння тексту, особливості характеру, темпераменту, інтелектуального потенціалу учнів тощо. Зазначено, що психолого-педагогічні аспекти формування орфоепічних норм на основі фонетичних явищ в учнів 5 класу полягають у доборі таких методів і прийомів, які б повною мірою враховували особливості розвитку дитячої психіки, сприяли б усебічному розвитку школярів, формуванню в них на відповідному матеріалі прийомів розумової діяльності: аналізу і синтезу, класифікації, узагальнення, вміння робити висновки. The publication examines speech activity as a system of speech actions that ensure communication. In the educational process, during the formation of orthoepic norms based on phonetic phenomena in 5th grade students, it is important to take into account the features of attention, memory, thinking, perception and understanding of the text, features of character, temperament, intellectual potential of students, etc. It is noted that the psychological and pedagogical aspects of the formation of orthoepic norms based on phonetic phenomena in 5th grade students consist in the selection of such methods and techniques that would fully take into account the peculiarities of the development of the children's psyche, would contribute to the comprehensive development of schoolchildren, the formation of mental techniques in them on the appropriate material activities: analysis and synthesis, classification, generalization, ability to draw conclusions.
Опис
Ключові слова
мовленнева діяльність, орфоепія, фонетика, студентські роботи, speech activity, spelling, phonetics, student works
Цитування
Давидова О. Ю. Психолого-педагогічні особливості формування орфоепічних норм на основі фонетичних явищ в учнів 5 класу НУШ / О. Ю. Давидова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 13–15.