ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

dc.contributor.authorБойчук, Ю. Д.
dc.contributor.authorНауменко, Н. В.
dc.contributor.authorКазачінер, О. С.
dc.contributor.authorГалій, А. І.
dc.date.accessioned2023-06-06T12:14:47Z
dc.date.available2023-06-06T12:14:47Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано, що у зв’язку з повномасштабною війною в Україні нагального перегляду потребують вимоги до педагогічних працівників, зокрема дошкільної галузі освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Наразі особливою вимогою до сучасних вихователів закладів дошкільної освіти постає набуття вміння працювати в різних режимах навчання, вміння надавати елементарну психологічну підтримку дитині з особливими освітніми потребами, організовувати ігрову, образотворчу та навчальну діяльність у місцях тимчасової евакуації під час оголошення повітряної тривоги. Із метою формування в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти професійної компетентності у сфері розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами в навчальні плани освітніх програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти необхідно вводити такі освітні компоненти, як «Основи корекційної педагогіки» та «Основи інклюзивної освіти». Крім того, ми вважаємо, що до навчальних планів освітніх програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти буде доречним вводити такі освітні компоненти, як «Навчання та виховання дітей дошкільного віку з комплексними порушеннями», «Новітні технології навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами», «Менеджмент дошкільної інклюзивної освіти». За умови розробки, оновлення та / або перегляду змісту програм цих освітніх компонентів майбутні фахівці оволодіють новими знаннями, уміннями та навичками, а також набудуть особистісних якостей для роботи з дітьми дошкільного віку з ООП у повному обсязі з урахуванням умов сучасного мінливого життя і глобальних викликів. Разом із цим, обов’язковою та головною умовою формування особистості вихователя закладів дошкільної освіти, зокрема з інклюзивною формою навчання, є здатність до самовдосконалення і саморозвитку, профе-сійного лідерства на основі рефлексії своєї діяльності. The article substantiates that in connection with the full-scale war in Ukraine, the requirements for pedagogical workers, in particular in the field of preschool education, who work with children with special educational needs, need urgent revision. Currently, the acquisition of the ability to work in different modes of education, the ability to provide elementary psychological support to a child with special educational needs, to organize game, art and educational activities in places of temporary evacuation during the announcement of an air alert is a special requirement for modern educators of preschool education institutions. In order to form future educators of preschool education institutions professional competence in the field of development, education and upbringing of children with special needs in the curricula of educational programs in the specialty 012 Preschool education of the first (bachelor) level of higher education, it is necessary to introducesuch educational components as "Basics of correctional pedagogy” and “Fundamentals of inclusive education”. In addition, we believe that it would be appropriate to introduce such educational components as “Education and upbringing of preschool children with complex disorders”, “Newest technologies of education, education and development of children with special educational needs”, "Management of preschool inclusive education". Under the condition of developing, updating and / or revising the content of the programs of these educational components, future specialists will acquire new knowledge, abilities and skills, as well as acquire personal qualities for working with preschool children with special needs in full, taking into account the conditions of modern changing life and global challenges. Along with this, the mandatory and main condition for the formation of the personality of a teacher of preschool education institutions, in particular with an inclusive form of education, is the ability for self-improvement and self-development, professional leadership based on the reflection of one's activities.
dc.identifier.citationЗміст підготовки вихователя закладу дошкільної освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми проблемами в умовах сучасних глобальних викликів / Ю. Д. Бойчук, Н. В. Науменко, О. С. Казачінер, А. І. Галій // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 58, т. 2. – С. 174–178.
dc.identifier.issn2663-6085 (Print)
dc.identifier.issn2663-6093 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11408
dc.language.isouk
dc.publisherПричорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
dc.subjectвихователь
dc.subjectзаклад дошкільної освіти
dc.subjectрофесійна підготовка вихователів
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребами
dc.subjectсучасні глобальні виклики
dc.subjectpreschool teacher
dc.subjectpreschool educational establishment
dc.subjectpreschool teachers’ professional training
dc.subjectmodern global challenges
dc.titleЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
dc.title.alternativeCONTENT OF PRESCHOOL TEACHER’S TRAINING FOR WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN CONDITIONS OF MODERN GLOBAL CHALLENGES
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бойчук Ю.Д, Науменко Н.В., Казачінер О. С., Галій А. І. Зміст підготовки вихователя.pdf
Розмір:
158.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: