Вербальна репрезентація концепту щастя в поетичній творчості Лесі Українки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено концепт щастя в поетичній творчості Лесі Українки. В аспекті лінгвокультурології в щасті як концепті закладено історичну, культурну, інтелектуальну й емоційну інформацію. Щастя як концепт має відображення в об’єктивній реальності, впливає на фізичний і психоемоційний стан людини, містить ресурси логічного й чуттєво-образного пізнання світу, є естетичною й морально-етичною категорією. Леся Українка показує дивну силу слова, поезія для співця є способом життя. Донька Прометея у поетичних творах, використовує широкий спектр вербалізаторів почуття щастя. Як виявило дослідження, концепт щастя в творах письменниці має свою специфіку вербалізації: щастя – це і життя в спокої, щастя – це й безтурботне життя людини, щастя – це й відсутність бентежності, щастя – це й гармонія. Репрезентація концепту щастя в мові відбувається через різні лексичні засоби, фразеологізми, словосполучення, прості речення та ін. The publication explores the concept of happiness in poetic creativity Lesya Ukrainka. In the aspect of linguistic and cultural studies, historical, cultural, intellectual and emotional information is embedded in happiness as a concept. Happiness as a concept is reflected in objective reality, affects the physical and psycho-emotional the human condition, which contains the resources of logical and sensory-figurative knowledge of the world, is an aesthetic and moral-ethical category. Lesya Ukrainka shows the amazing power of words, poetry is a way of life for the singer. The daughter of Prometheus in poetic works uses a wide range of verbalizers of the feeling of happiness. As research revealed that the concept of happiness in the writer's works has its own specifics of verbalization: happiness is a life in peace, happiness is a carefree human life, happiness is the absence of embarrassment, happiness is harmony. Representation of the concept of happiness in language occurs through various lexical means, phraseological units, phrases, simple sentences, etc.
Опис
Ключові слова
Леся Українка, концепт щастя, лінгвостилістична картина світу, вербалізація, Lesia Ukrainka, concept of happiness, linguistic stylistic picture of the world, verbalization
Цитування
Вагаршакян Я. Вербальна репрезентація концепту щастя в поетичній творчості Лесі Українки / Я. Вагаршакян // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 13–17.