Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Педагогічні технології початкової школи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено робочу програму навчальної дисципліни, рекомендації щодо організації роботи з науковою літературою, слухання лекцій та опрацювання лекційного матеріалу, підготовки та участі в семінарських та практичних заняттях на основі ілюстративного матеріалу, наведеного у додатках. The guidelines contain a work program for the discipline, recommendations for organizing work with scientific literature, listening to lectures and studying lecture material, preparing and participating in seminars and practical classes based on the illustrative material provided in the appendices.
Опис
Ключові слова
педагогічні технології, початкова школа, робоча програма, методичні рекомендації, pedagogical technologies, elementary school, work program, methodical recommendations
Цитування
Лавренко С. О. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Педагогічні технології початкової школи" : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спец. 013 Початкова освіта / С. О. Лавренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 39 с. : іл., портр.