ПРЕКАРІАТ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Автори надають юридичну характеристику прекаріату як суб’єкту трудоправового захисту. Указується, що поява прекаріату зумовлена впровадженням концепції «гнучкості» в правове регулювання трудових відносин і практику функціонування ринку праці. Концепція «гнучкості» в практичній площині відобразилася в широкому застосуванні атипових форм зайнятості. Підсилили негативний ефект від упровадження концепції «гнучкості» так звані «перегони на дно» – змагання країн, які розвиваються, за іноземні інвестиції, що провадиться шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату. Результатом «перегонів на дно» є прийняття трудового законодавства з мінімальним рівнем захисту працюючих, перенесенням узгодження більшості умов праці на рівень трудового договору, ослабленням контролю інспекцій праці. На думку авторів, саме під час упровадження концепції «гнучкості» трудових відносин у поєднанні з «перегонами на дно» трудящі зазнають поступової прекарізації, усе більше втягуючись у систематичну працю в атипових умовах. Автори підкреслюють, що прекаріат перебуває в хиткому соціальному становищі, що передбачає зміщення балансу сил на ринку праці в бік економічних інтересів роботодавця, несправедливий розподіл благ і, відповідно, недостатню трудоправову захищеність. Автори вважають, що для трудового права як соціальної та гуманістичної галузі права прекаріат є поневоленою й експлуатованою верствою населення, якій в умовах «гнучких» трудових відносин і «перегонів на дно» відмовляють у справедливості й гідній праці. Саме тому, на переконання авторів, прекаріат потребує трудоправового захисту. Автори визначають трудоправовий захист прекаріату як застосування ефективних інструментів трудового права, здатних ліквідувати чи пом’якшити негативний вплив «гнучких» трудових відносин і юридичними засобами відновити баланс інтересів працівника та роботодавця. Автори зазначають, що за своїм змістом трудоправовий захист прекаріату передбачає поєднання гнучкості, якщо вона позитивно впливає на трудові відносини, і захищеності в разі появи ризиків прекарізації трудящих. Авторы предоставляют юридическую характеристику прекариату как субъекта трудоправового защиты. Указывается, что появление прекариату обусловлена ​​внедрением концепции «гибкости» в правовое регулирование трудовых отношений и практику функционирования рынка труда. Концепция «гибкости» в практической плоскости отразилась в широком применении атипичных форм занятости. Усилили негативный эффект от внедрения концепции «гибкости» так называемые «гонки на дно» - соревнования развивающихся стран за иностранные инвестиции, создания благоприятного инвестиционного климата. Результатом «гонки на дно» является принятие трудового законодательства с минимальным уровнем защиты работающих, переносом согласования большинства условий труда на уровень трудового договора, ослаблением контроля инспекций труда. По мнению авторов, именно при внедрении концепции «гибкости» трудовых отношений в сочетании с «гонкой на дно» трудящиеся подвергаются постепенной прекаризации, все больше втягиваясь в систематическую работу в атипичных условиях. Авторы подчеркивают, что прекариат находится в шатком социальном положении, что предполагает смещение баланса сил на рынке труда в сторону экономических интересов работодателя, несправедливого распределения благ и, соответственно, недостаточной трудоправовой защищенности. Авторы считают, что для трудового права как социальной и гуманистической области права прекариат является порабощенным и эксплуатируемым слоем населения, которому в условиях «гибких» трудовых отношений и «гонки на дно» отказывают в справедливости и достойной работе. Именно поэтому, по мнению авторов, прекариат требует трудоправовой защиты. Авторы определяют трудоправпвую защиту прекариату как применение эффективных инструментов трудового права, способных ликвидировать или смягчить негативное влияние «гибких» трудовых отношений и юридическими средствами восстановить баланс интересов работника и работодателя. Авторы отмечают, что по своему содержанию трудоправовая защита прекариату предусматривает сочетание гибкости, если она положительно влияет на трудовые отношения, и защищенность в случае появления рисков прекаризации трудящихся.The authors provide a legal description of the precariat as a subject of labor protection. It’s indicated that the emergence of precariat is due to the introduction of the concept of “flexibility” in the legal regulation of labor relations and the practice of the labor market. The concept of “flexibility” in the practical plane is reflected in the widespread use of atypical forms of employment. The negative effect of the introduction of the concept of “flexibility” has been exacerbated by the so-called “race to the bottom” – the competition of developing countries for foreign investment, which is conducted by creating a favorable investment climate. The result of the “race to the bottom” is the adoption of labor legislation with a minimum level of protection of employees, the transfer of coordination of most working conditions to the level of the employment contract, the weakening of control of labor inspections. According to the authors, it’s with the introduction of the concept of “flexibility” of labor relations in combination with the “race to the bottom” that employees undergo a gradual precarization, becoming increasingly involved in systematic work in atypical conditions. The authors emphasize that the precariat is in a precarious social situation, which involves a shift in the balance of power in the labor market towards the economic interests of the employer, unfair distribution of benefits and, consequently, insufficient labor protection. The authors believe that for labor law as a social and humanistic branch of law, the precariat is a enslaved and exploited segment of the population, which in the conditions of “flexible” labor relations and “race to the bottom” is denied justice and decent work. That is why, according to the authors, the precariat needs labor protection. The authors define precariat labor protection as the use of effective tools of labor law that can eliminate or mitigate the negative impact of "flexible" labor relations and legal means to restore the balance of interests of employee and employer. The authors note that the content of labor protection of precariat provides a combination of flexibility, if it has a positive effect on labor relations, and security in cases of risks of precarization of employees.
Опис
Ключові слова
прекаріат, гнучкість, перегони на дно, дерегуляція, трудоправовий захист, гідна праця, прекариат, гибкость, гонка ко дну, дерегуляция, трудовая защита, достойный труд, precariat, flexibility, race to the bottom, deregulation, labor protection, decent work
Цитування
Новіков Д. О. Прекаріат як суб’єкт трудоправового захисту / Д. О. Новіков, В. В. Ландін // Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 13. – С. 78–85.