Підвищення мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами засобами гри

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність теми визначається загостренням питання розвитку мовленнєвої компетентності у дітей з ООП у ЗДО в умовах інклюзивної освіти. Зростаюча кількість дітей з різними порушеннями розвитку вимагає уваги до пошуку нових підходів до розвитку мовлення дітей у ЗДО. Використання ігрових методик стає ключовим елементом для підвищення ефективності освітнього процесу ЗДО, сприяючи розвитку мовленнєвих навичок та соціальної адаптації цієї категорії дітей. На теоретичному рівні проведено аналіз сучасних підходів до розвитку мовленнєвої компетентності у дітей з ООП. Висвітлено ключові аспекти розвитку мовлення у дітей дошкільного віку та підходів до його стимулювання, спрямованих на подолання комунікативних труднощів у дошкільників. Визначено особливості підвищення мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами засобами гри. Теоретично обґрунтовано комплекс ігрових засобів для підвищення мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами у ЗДО. На емпіричному рівні доведено ефективність запропонованого комплексу ігрових засобів (ігрові техніки, інтерактивні ігрові методи для стимуляції мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми потребами) щодо покращення мовленнєвих навичок дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Отримані результати свідчать про потенціал обгрунтованих засобів у розвитку мовленнєвої компетентності дітей з ООП. The topicality of the topic is determined by the aggravation of the issue of the development of speech competence in children with special educational needs in preschool education institutions in the conditions of inclusive education. The growing number of children with various developmental disorders requires attention to the search for new approaches to the development of children's speech in SEN. The use of game methods becomes a key element for increasing the effectiveness of the educational process of special education, contributing to the development of speech skills and social adaptation of this category of children. At the theoretical level, an analysis of modern approaches to the development of speech competence in children with special educational needs was carried out. Key aspects of speech development in preschool children and approaches to its stimulation aimed at overcoming communicative difficulties in preschoolers are highlighted. The peculiarities of increasing the speech competence of children with special educational needs by means of games have been determined. A complex of game tools for improving the speech competence of children with special educational needs in special education is theoretically substantiated. At the empirical level, the effectiveness of the proposed complex of game tools (game techniques, interactive game methods for stimulating the speech development of children with special educational needs) in improving the speech skills of preschool children with special educational needs has been proven. The obtained results testify to the potential of well-founded means in the development of speech competence of children with special educational needs has been proven.
Опис
Ключові слова
мовленнєва компетентність, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, засоби гри, speech competence, children with special educational needs, inclusive education, game tools
Цитування
Ратієва К. С. Підвищення мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами засобами гри : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. С. Ратієва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 91 с. : табл.
Колекції