ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто соціальний захист, підтримка та соціальне виховання дітей з психофізичними вадами спрямоване на формування у них ієрархії соціальних цінностей, соціально значущих якостей, просоціальної поведінки, що забезпечує їхню соціальну адаптацію та розвиток соціальності є одним із важливих завдань соціальної практики в сучасних умовах розвитку українського суспільства. В статье рассмотрены социальная защита, поддержка и социальное воспитание детей с психофизическими недостатками направлено на формирование у них иерархии социальных ценностей, социально значимых качеств, о социальном поведении, обеспечивает их социальную адаптацию и развитие социальности является одной из важных задач социальной практики в современных условиях развития украинского общества. The article considers social protection, support and social education of children with mental and physical disabilities aimed at forming a hierarchy of social values, socially significant qualities, prosocial behavior that ensures their social adaptation and development of sociality is one of the important tasks of social practice in modern Ukrainian development. society.
Опис
Ключові слова
діти з особливими освітніми потребами, соціальна інклюзія, інтернати, студентські роботи, дети с особыми образовательными потребностями, социальная инклюзия, интернаты, студенческие работы, children with special educational needs, social inclusion, boarding schools, students work
Цитування
Скляниченко М. В. Організація змістовного дозвілля дітей з особливими потребами в умовах інклюзії / М. В. Скляниченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 67–68.