ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ДІТЕЙ ІЗ ТПМ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено виявлення особливостей розвитку словникового запасу дітей із тяжкими мовленнєвими порушеннями (ТПМ) в умовах білінгвізму. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України 6,33 млн. українських громадян, включаючи дітей із тяжкими порушеннями мовлення, були вимушені виїхати за кордон та зіткнулися із потребою білінгвізму. Розвиток словникового запасу є важливою складовою для дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Для цього можна використовувати сучасні цифрові програми та додатки, які можуть стати цінним інструментом у роботі логопеда з дітьми, у яких спостерігаються серйозні проблеми у розвиткові мовлення. Підкреслено, що використання візуальної підтримки може бути особливо корисним для дітей з труднощами у сприйнятті рідної мови, а тим більше іноземної мови, які мають проблеми з розумінням абстрактних концепцій або з використанням мови для комунікації. Один із сучасних та мало вивчених методів візуалізації в роботі логопеда з дітьми з ТПМ - це інфографіка, що полягає у використанні візуальних зображень для передачі інформації. Аргументовано, що візуальна підтримка, зокрема за допомогою інфографіки, є особливо корисною для дітей з труднощами у сприйнятті мови, оскільки полегшує їхнє розуміння та розвиток комунікативних навичок. The article investigates the identification of features of the vocabulary development of children with severe speech disorders (SPD) in the conditions of bilingualism. In connection with the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine, 6.33 million Ukrainian citizens, including children with severe speech disorders, were forced to go abroad and faced the need for bilingualism. Vocabulary development is an important component for children with severe speech disorders. To do this, you can use modern digital programs and applications, which can become a valuable tool in the speech therapist's work with children who have serious problems in the development of speech. It is emphasized that the use of visual support can be especially useful for children with difficulties in the perception of their native language, let alone a foreign language, who have problems with understanding abstract concepts or using language for communication. One of the modern and little-studied methods of visualization in the work of speech therapists with children with TPM is infographics, which consists in the use of visual images to convey information. It has been argued that visual support, particularly through infographics, is particularly useful for children with language difficulties, as it facilitates their understanding and development of communication skills.
Опис
Ключові слова
тяжкі мовленнєві порушення, білінгвізм, інфографіка, корекція мовлення, логопедична робота, студентські роботи, severe speech disorders, bilingualism, infographics, speech correction, speech therapy work, student works
Цитування
Ткаченко Д. О. Особливості розвитку словникового запасу дітей із ТПМ в умовах білінгвізму / Д. О. Ткаченко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 192–196.