Методика художнього оформлення літературного надбання Г. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній магістерській роботі була зроблена спроба визначення історіографії виникнення і розвитку художнього оформлення книжки. Було розглянуто і проаналізовано історичні передумови та витоки створення та застосування графічних технік у книжковому оформленні. На основі літературних джерел визначено, класифіковано і описано найбільш важливі техніки графічного мистецтва, проаналізовані основні напрями та тенденції в ілюструванні літературних творів. Особливу увагу було надано техніці ліногравюри, як головної техніки що використовується в підсумковій кваліфікаційній роботі. Уточнено термінологію «книжкове оформлення», «книжкова ілюстрація», «книжковий дизайн». Визначено поняття «художній образ» при оформленні книжкового дизайну. Розкрито технологічні особливості при створені книжкового макету. In the qualifying master's work an attempt was made to determine the historiography of the emergence and development of the artistic design of the book. The historical prerequisites and origins of creation and application of graphic techniques in book design. Based on the literature sources, the most important techniques of graphic art are identified, classified and described, the main directions and trends in the illustration of literary works. Particular attention was paid to the linocut technique as the main technique used in the final qualification work. The terminology "book design", "book illustration", "book design" was clarified. The concept of "artistic image" in the design of book design is defined. The technological features of book layout creation are revealed.
Опис
Ключові слова
графіка, книжкова ілюстрація, техніки графічного мистецтва, книжковий дизайн, graphics, book illustration, graphic art techniques, book design
Цитування
Глушич Л. О. Методика художнього оформлення літературного надбання Г. Сковороди : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (образотвор. мистецтво) / Л. О. Глушич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 49 с.
Колекції