Мова економіки: мислення, логіка, риторика

dc.contributor.authorСоляр, В. В.
dc.date.accessioned2024-05-06T11:22:20Z
dc.date.available2024-05-06T11:22:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractОдним із провідних компонентів загальної культури освіченої людини є економічне мислення – категорії економіки, психології, управління, філософії, освітології. Спираючись на міждисциплінарний та інтегративний підхід у підготовці сучасного фахівця у галузі економіки, розроблено даний навчальний посібник. В його основу покладено застосування сучасних методів і технологій розвитку економічного мислення в контексті формування тих властивостей розумової діяльності здобувачів вищої освіти, що продукують ефективність розвитку найбільш важливих індивідуальних характеристик в контексті їхнього загального й професійного становлення. Посібник вирізняє авторський погляд на риторичні питання економічної дійсності. Різні підходи до оцінки суспільно-економічних явищ поєднані з сучасними освітніми технологіями навчання та методами розвитку рис відповідально мислячої особистості. В посібнику не лише сформульовані економічні положення, а й використано методичний підхід до вивчення тієї чи іншої економічної категорії, економічного закону з метою сприяння формуванню свідомого громадянина. Це допоможе читачеві поводити себе в майбутньому як раціональний споживач, продуктивний робітник, розумний інвестор, свідомий учасник міжнародних економічних відносин тощо. Саме тісний зв’язок економічної освіти з громадянською освітою – ось головна особливість даного літературного проекту. Презентоване навчальне видання може бути рекомендоване як здобувачам економічних, так і інших, неекономічних, спеціальностей, які вивчають логіку й аналізують закономірності актуальних економічних процесів, що виявляють себе як економічні закони в сучасних динамічних національних та глобальних умовах. Посібник також буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться економічною проблематикою. One of the leading components of the general culture of an educated person is economic thinking - categories of economics, psychology, management, philosophy, education. Based on an interdisciplinary and integrative approach in the training of a modern specialist in the field of economics, this study guide was developed. It is based on the application of modern methods and technologies for the development of economic thinking in the context of the formation of those properties of the mental activity of higher education seekers that produce the effectiveness of the development of the most important individual characteristics in the context of their general and professional development. The guide distinguishes the author's view on rhetorical questions of economic reality. Various approaches to the assessment of socio-economic phenomena are combined with modern educational technologies of learning and methods of developing the traits of a responsible thinking personality. The manual not only formulates economic provisions, but also uses a methodical approach to the study of one or another economic category, economic law with the aim of promoting the formation of a conscious citizen. This will help the reader to behave in the future as a rational consumer, a productive worker, a smart investor, a conscious participant in international economic relations, etc. The close connection of economic education with civic education is the main feature of this literary project. The presented educational publication can be recommended to both economic and other non-economic majors who study logic and analyze the regularities of current economic processes that manifest themselves as economic laws in modern dynamic national and global conditions. The manual will also be useful to a wide range of readers who are interested in economic issues. проблематикою.
dc.identifier.citationСоляр В. В. Мова економіки: мислення, логіка, риторика [Електронне видання] : навч. посіб. / В. В. Соляр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2023. – 583 с. : табл.
dc.identifier.isbn978-617-8332-03-7
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14825
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди; Видавництво Іванченка І.С.
dc.subjectекономіка
dc.subjectекономічне мислення
dc.subjectекономічна освіта
dc.subjectосвітні технології
dc.subjectпідготовка фахівців
dc.subjectнавчальний посібник
dc.subjecteconomy
dc.subjecteconomic thinking
dc.subjecteconomic education
dc.subjecteducational technologies
dc.subjecttraining of specialists
dc.subjecttextbook
dc.titleМова економіки: мислення, логіка, риторика
dc.title.alternativeThe language of economics: thinking, logic, rhetoric
dc.typeTextbook
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Соляр_Мова економіки.pdf
Розмір:
5.36 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: