Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздою

dc.contributor.authorКулібаба, С. В.
dc.contributor.authorДолгая, М. М.
dc.contributor.authorІонов, І. А.
dc.date.accessioned2018-02-09T14:03:20Z
dc.date.available2018-02-09T14:03:20Z
dc.date.issued2017-10
dc.description.abstractРозглянуто питання щодо впливу згодовування мікроелементів різних типів і концентрацій у преміксах на середньодобовий баланс Купруму (Сu), Цинку (Zn), Мангану (Mn) в організмі корів української чорно-рябої молочної породи через два місяці після отелення. Встановлено вищий відсоток відкладання мікроелементів в організмі за згодовування коровам хелатів Cu, Zn і Mn у концентраціях, що покривають їхній дефіцит у раціоні на 100% та 50% в І і ІІ дослідних групах: Cu – на 7,3% (Р < 0,05) та 1,4%, для Zn – на 12,2% і 15,0% (Р < 0,001), Мn – на 13,2% (Р < 0,01) та 9,0% (Р < 0,05) відповідно, порівняно з їх сірчанокислими солями у 100 % дозі. На підставі результатів балансового досліду запропоновано використання в годівлі корів у період лактації хелатів мікроелементів у концентраціях, проміжних відносно різних дослідних груп, а саме – нижчих за норми їх введення у формі сірчанокислих солей на 25% для Cu, 50% – Zn, та 65% – для Мn (у розрахунку на чистий елемент). Рассмотрены вопросы влияния скармливания микроэлементов различных типов и концентраций в премиксах на среднесуточный баланс меди (Сu), цинка (Zn), марганца (Mn) в организме коров украинской черно-пестрой молочной породы через два месяца после отела. Установлен высокий процент отложения микроэлементов в организме при скармливании коровам хелатов Cu, Zn и Mn в концентрациях, покрывающие их дефицит в рационе на 100% и 50% в I и II опытных группах: Cu – на 7,3% (Р < 0,05) и 1,4%, Zn – на 12,2% и 15,0% (Р < 0,001), Mn – на 13,2% (Р < 0,01) и 9,0% (Р < 0,05) соответственно, по сравнению с их сернокислыми солями в 100% дозе. На основании результатов балансового опыта предложено использование в кормлении коров в период лактации хелатов микроэлементов в концентрациях, промежуточных относительно различных опытных групп, а именно – ниже нормы их ввода в форме сернокислых солей на 25% для Cu, 50% – Zn, и 65% – для Мп (в расчете на чистый элемент). The questions are considered about the effect of feeding of trace elements of different types and concentrations in premixes on the average daily balance of copper (Cu), zinc (Zn), manganese (Mn) in the organism of cows of Ukrainian black mottled dairy breed of the two months after calving. For the experiment, 40 cows were selected and formed four groups: one control and three experimental. The cows in the control group fed a premix of sulfate salts of copper, zinc and manganese in doses that are 100% covered their lack in a forage. Experimental animals from I, II and III groups were fed premixes with chelate complexes of Cu, Zn and Mn, which offset the deficiency of trace elements in the feed ration for 100, 50 and 25% (calculated on pure element), respectively. The diet was counted on a cow with an average live weight of 550 kg, with a daily milk yield of 20 kg 4% fat and balanced on the basis of the main nutrients in accordance with the norms. Іn the feeds, excrements, urine and milk of cows, the content of trace elements copper, zinc and manganese was determined by the standardized atomic absorption method on the pectrophotometer AAS-30 («SaglZeiss», Germany). Found a higher percentage of trace elements deposition in the body cows of feeding of chelates of copper, zinc, and manganese in the concentrations that cover their deficit in the diet in the 100% and 50% in the experimental I and II groups: Cu – 7.3% (P < 0.05) and 1.4%, Zn by 12.2% and 15.0% (P < 0.001), Mn by 13.2% (P < 0.01) and 9.0% (P < 0.05), respectively, in comparison with their sulfate salts in a 100 % dose. Based on the results of the balance study, the use in the feeding of cows during lactation of chelates of trace elements in concentrations intermediate to different experimental groups was proposed, namely – below normal their input in the form of sulfate salts on 25% for copper, 50% – zinc, and 65% – for manganese (calculated on pure element).uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКулібаба С. В. Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздою / С. В. Кулібаба, М. М. Долгая, І. А. Іонов // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Сер. : Сільськогосподарські науки . – Львів : Вид-во ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького, 2017. – Т. 19, № 79 . – С. 58–61.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2519–2698 print. ISSN 2518–1327 online
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1128
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherВид-во Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицькогоuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоровиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмікроелементиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсірчанокислі соліuk_UA.UTF-8
dc.subjectхелатиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбаланс Купруму, Цинку, Мангануuk_UA.UTF-8
dc.subjectнорма згодовуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоровыuk_UA.UTF-8
dc.subjectмикроэлементыuk_UA.UTF-8
dc.subjectсернокислые солиuk_UA.UTF-8
dc.subjectхелатыuk_UA.UTF-8
dc.subjectбаланс меди, цинка, марганцаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнорма скармливанияuk_UA.UTF-8
dc.subjectcowsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttrace elementsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsulfate saltsuk_UA.UTF-8
dc.subjectchelatesuk_UA.UTF-8
dc.subjectbalance of copper, zinc, manganeseuk_UA.UTF-8
dc.subjectfeeding rateuk_UA.UTF-8
dc.titleВплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздоюuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВлияние скармливания хелатных комплексов микроэлементов на среднесуточный баланс Cu, Zn и Мn в организме коров в период раздояuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeEffect of feeding chelate complexes of trace elements on the average daily balance of Cu, Zn and Mn in the organism of cows during the period of lactationuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кулібаба С. В. та ін. Вплив згодовування .pdf
Розмір:
237.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: