ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В ШКОЛІ ТА ВНЗ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У даній статті розглядаються основні напрямки краєзнавчої діяльності, здійснюється огляд теоретичних та практичних питань залучення історичного краєзнавства у навчально-виховний процес у школах та вищих навчальних закладах. Акцентується увага на багатофункціональності історико-краєзнавчої роботи у навчально-виховному процесі та суспільному житті. Розглядаються нові підходи до пізнання історії рідного краю учнями та студентами. Постають проблемні питання курсу харківщинознавства. В данной статье рассматриваются основные направления краеведческой деятельности, осуществляется обзор теоретических и практических вопросов привлечения исторического краеведения в учебно-воспитательный процесс в школах и высших учебных заведениях. Акцентируется внимание на многофункциональности историко-краеведческой работы в учебно-воспитательном процессе и общественной жизни. Рассматриваются новые подходы к познанию истории родного краѐ учениками и студентами. Возникают проблемные вопросы курса харьковщиноведения. Іn this article are examined basic directions regional activity, the review of theoretical and practical questions of bringing in of historical study of a particular region is carried out in an study in schools and higher educational establishments. Attention is accented on multifunctionness of history-regional work in the study and public life. The new going is examined near cognition of history of native edge by schoolers and students. There are problem questions of course the Kharkov region history.
Опис
Ключові слова
історичне краєзнавство, краєзнавча освіта, теорія і практика, історична пам’ять, національна свідомість, харківщинознавство, школа, вищі навчальні заклади, историческое краеведение, краеведческое образование, теория и практика, историческая память, национальное сознание, харьковщиноведение, высшие учебные заведения, historical study of a particular region, regional education, theory and practice, historical memory, national consciousness, history of the Kharkov region, higher educational establishments
Цитування
Рижов М. В. Історичне краєзнавство в школі та ВНЗ як засіб формування історичної пам’яті та національної свідомості / М. В. Рижов // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Вип. 3. – С. 52–56.