Сім'я як предмет соціально-педагогічних досліджень (в історичному та порівняльному аспектах)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki
Анотація
Дана стаття містить теоретичний аналіз сучасних вітчизняних досліджень у галузі соціально-педагогічної роботи з сім'єю. У статті проведено огляд досліджень українських вчених в історичному та порівняльному аспектах. Було визначено, що проблема роботи з сім'єю перебуває в межах наукового уваги, сучасні автори розглядають проблему підвищення ефективності виховання, освіти батьків, підготовки молоді до сімейного життя, формування батьківської компетентності. Спостерігається невелике дослідження на встановлення батьківства в суспільстві, в сім'ї, свідоме батьківство. Виявлено, що недостатньо дослідженими є соціально-педагогічні можливості в створенні умов для реалізацією сім’єю своїх прав, прав членів родини силами ЗМІ, інтернет-ресурсів та технологій, поширення ними позитивних зразків з досвіду сімейного життя тощо. Зовсім недослідженими є питання розвитку сім’ї, становлення молодої сім’ї, створення умов для виконання сім’єю різних функцій і реалізації її прав, проблеми соціалізації сім’ї в новому середовищі (внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти тощо), з новою структурою тощо. Зовсім недослідженими є питання розвитку сім’ї, становлення молодої сім’ї, створення умов для виконання сім’єю різних функцій і реалізації її прав, проблеми соціалізації сім’ї в новому середовищі (внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти тощо), з новою структурою тощо. Автор вважає необхідним порівняльний аналіз програм батьківської та гендерної просвіти, виділення їх теоретичних засад, визначення національних особливостей виконання сім’єю своєї виховної функції в суспільстві, адаптацію кращого досвіду в українських родинах, вивчення основ педагогіки демократії і впровадження її в досвід сімей і шкіл України. Данная статья содержит теоретический анализ современных отечественных исследований в области социально-педагогической работы с семьей. В статье проведен обзор исследований украинских ученых в историческом и сравнительном аспектах. Было определено, что проблема работы с семьей находится в пределах научного внимания, современные авторы рассматривают проблему повышения эффективности воспитания, образования родителей, подготовки молодежи к семейной жизни, формирование родительской компетентности. Наблюдается небольшое исследование на установление отцовства в обществе, в семье, осознанное отцовство. Выявлено, что недостаточно исследованными являются социально-педагогические возможности в создании условий для реализации семьей своих прав, прав членов семьи силами СМИ, интернет-ресурсов и технологий, распространение ими положительных образцов, опыта семейной жизни и тому подобное. Совсем неисследованными являются вопросы развития семьи, становления молодой семьи, создание условий для выполнения семьей функций и реализации ее прав, проблемы социализации семьи в новой среде (внутренне перемещенные лица, тру-стоя мигранты), с новой структурой и тому подобное. Совсем неисследованными являются вопросы развития семьи, становления молодой семьи, создание условий для выполнения семьей функций и реализации ее прав, проблемы социализации семьи в новой среде (внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты и др.), с новой структурой и тому подобное. Автор считает необходимым сравнительный анализ программ родительского и гендерного просвещения, выделение их теоретических основ, определение национальных особенностей выполнение семьей своей воспитательной функции в обществе, адаптацию лучшего опыта в украинских семьях, изучение основ педагогики демократии и внедрение ее в опыт семей и школ Украины. This article contains a theoretical analysis of the current domestic researches in the field of social and pedagogical work with the family. The author carried out a review of studies of Ukrainian scientists in the historical and comparative aspects. It was determined that the problem of working with the family is in the range of scientific attention, modern authors examine the problem of increasing the effectiveness of parenting, parental education, preparing young people for family life, the formation of parental competence. There has been little research on the establishment of paternity in the society, family-based care, conscious parenting. It is revealed that they are not sufficiently studied the social and pedagogical opportunities the media, Internet resources and technologies in the social and pedagogical work with the family. Prospects for further research believe the study of forms of family care, the formation of paternity, сomparative analysis of parent education programs, preparation for family life are needed.
Опис
Ключові слова
сім'я, соціально-педагогічні дослідження, права дитини, сімейне виховання, виховання дитини, семья, социально-педагогические исследования, права ребенка, семейное воспитание, воспитание ребенка, family, socio-pedagogical research, the rights of the child, family education
Цитування
Trubavina I. Сім'я як предмет соціально-педагогічних досліджень (в історичному та порівняльному аспектах) / I.Trubavina // Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość : [zbiorow. monogr.] / Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki ; red.: R. Kordonski, Ł. Muszyński, O. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska. – Lwów ; Olsztyn, 2017. – T. 2. – S. 240–247.