ПОПУЛІЗМ, ЯК ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснюється спроба розглянути популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики. Охарактеризовано сучасні політико-культурні коди, що детермінують «рейтинговість» політиків-популістів в реаліях сучасної політики. Акцентовано увагу на «демократичних ерозіях», що суттєво змінюють рельєф глобального політичного ландшафту ХХІ століття, спричинених «агресивною експансією» сучасних популістичних сил (рухів, партій, лідерів). В статье осуществляется попытка рассмотреть популизм, как политико-культурный феномен современной мировой политики. Охарактеризовано современные политико-культурные коды, которые детерминируют «рейтинговость» политиков-популистов в реалиях современной политики. Автор акцентирует внимание на «демократических эрозиях», которые существенно изменяют рельеф глобального политического ландшафта ХХІ века, возникших вследствие «агрессивной экспансии» современных популистических сил (движений, партий, лидеров). The article attempts to consider populism as a political and cultural phenomenon of modern world politics. Modern political and cultural codes that determine the «rating» of populist politicians in the realities of modern politics are characterized. The author focuses attention on «democratic erosions», which significantly change the relief of the global political landscape of the 21st century, which arose as a result of the «aggressive expansion» of modern populist forces (movements, parties, leaders). In times of globalization challenges of the twentieth century, populist politicians manipulate public consciousness using «socially sensitive topics» – poverty, unemployment, terrorism, war, migrants and others. We affirm that modern populism is a logical and unbreakable element of the recoding of global politics in the conditions of the «renewed world». The task of modern scientists must explore the nature, determinants, characteristics and risks of modern populism. Populism is a test of democracy for modern states, the only thing that remains open is how to cope with this challenge with Ukraine, which is in a state of democratic transformation.
Опис
Ключові слова
популізм, політико-культурний феномен, політико-культурні коди, демократія, ерозія демократії, ризики, популизм, политико-культурный феномен, политико-культурные коды, демократия, эрозия демократии, риски, populism, political and cultural phenomenon, political and cultural codes, democracy, erosion of democracy, risks
Цитування
Калюжна Ю. І. Популізм, як політико-культурний феномен сучасної світової політики / Ю. І. Калюжна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 80–87.