Підготовка майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім'ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито особливості прийомної родини як альтернативної форми сімейного влаштування; визначено поняття "соціальна реабілітація", "соціальна реабілітація дітей-сиріт в умовах прийомної сім᾽ї"; розроблено технологію соціальної роботи з соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім᾽ї, спрямовану на підвищення показників соціальної вихованості дітей-сиріт; схарактеризовано умови ефективності технології роботи соціального педагога з прийомними сім᾽ями; описано етапи технології соціальної роботи з соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім᾽ї: підготовчий, основний, заключний; розкрито форми і методи роботи соціального працівника на кожному етапі технології. В статье раскрыты особенности приемной семьи как альтернативной формы семейного устройства; определено понятие "социальная реабилитация", "социальная реабилитация детей-сирот в условиях приемной семьи"; разработана технология социальной работы по социальной реабилитации детей-сирот в условиях приемной семьи, направленная на повышение показателей социальной воспитанности детей-сирот; охарактеризованы условия эффективности технологии работы социального педагога с приемными семьями; описаны этапы технологии социальной работы с социальной реабилитацией детей-сирот в условиях приемной семьи: подготовительный, основной, заключительный; раскрыты формы и методы работы социального работника на каждом этапе технологии. In article the features of a foster home as alternative form of the family device are revealed; definitions of the concepts "social rehabilitation", "social rehabilitation of orphan children in the conditions of a foster home" are given. The technology of social work on social rehabilitation of orphan children in the conditions of a foster home which is directed to increase in indicators of social good breeding of orphan children is developed. Conditions of effectiveness of the technology of work of the social teacher with foster homes are characterized. Stages of technology of social work on social rehabilitation of orphan children in the conditions of a foster home are described: preparatory, the main, final; forms and methods of work of the social worker at each stage of technology are revealed.
Опис
Ключові слова
прийомна сім᾽я, діти-сироти, прийомні батьки, соціальний працівник, соціальна реабілітація, магістерські роботи, приемная семья, дети-сироты, приемные родители, социальный работник, социальная реабилитация, магистерские работы, foster home, orphans, foster parents, social worker, social rehabilitation, master's work
Цитування
Пластун Т. І. Підготовка майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей-сиріт в умовах прийомної сім'ї / Т. І. Пластун // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 58–62.