Фрізман Леонід Генріхович, доктор філологічних наук, професор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Фрізмана Леоніда Генріховича, доктора філологічних наук, професора. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого впродовж 67 років науково-педагогічної діяльності та після його смерті (1951–2020 рр.) – дисертації, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, література про вченого. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, філологам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями літературознавства. Биобиблиографический указатель посвящен научной деятельности Фризман Леонида Генриховича, доктора филологических наук, профессора. В издании собрано и систематизировано сведения о научных трудах ученого в течение 67 лет научно-педагогической деятельности и после его смерти (1951-2020 гг.) - диссертации, монографии, учебные пособия, учебники, статьи, напечатанные в научных сборниках и периодических изданиях, материалы конференций , литература об ученом. Указатель адресован научным работникам, филологам, педагогам, аспирантам, студентам и всем тем, кто интересуется вопросами литературоведения. The biobibliographic index is devoted to the scientific activity of Leonid Genrikhovich Frizman, Doctor of Philology, Professor. The publication has collected and systematized information about the scientific works of the scientist during 67 years of scientific and pedagogical activity and after his death (1951-2020) - dissertations, monographs, textbooks, textbooks, articles published in scientific collections and periodicals, materials conferences, literature about the scientist. The index is addressed to scientists, philologists, teachers, graduate students, students and all those who are interested in literary studies.
Опис
Ключові слова
Фрізман Л. Г., наукові праці, вчений-літературознавець, історія російської літератури, історія громадської думки, пушкінознавство, поетика літературних жанрів, біобібліографічні покажчики, Фризман Л. Г., научные труды, ученый-литературовед, история русской литературы, пушкиноведение, поэтика литературных жанров, биобиблиографические указатели, Frizman L.G., scientific works, scholar-literary critic, history of Russian literature, Pushkin studies, poetics of literary genres, biobibliographic indexes
Цитування
Фрізман Леонід Генріхович, доктор філологічних наук, професор : біобібліографія : 1951–2020 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко, Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 122 с. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 4).