ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІНА: ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ

dc.contributor.authorБорисов, В. А.
dc.date.accessioned2021-03-10T06:42:25Z
dc.date.available2021-03-10T06:42:25Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСучасна термінологія є досить динамічною системою, якій властиві перманентні зміни відповідно до екстра- та інтралінгвальних тенденцій доби. Зміни відбуваються в термінології як науці, у галузевих термінологіях різних мов і, відповідно, у конкретних терміносистемах. Загальна теорія термінології перебуває на перетині лінгвістики, логіки, онтології, інформатики. Вона базується на поняттях, їхніх характеристиках і на пошуку лінгвістичного відображення цих понять – терміна. З погляду традиційної термінології термін можна протиставити слову: терміну властиві моносемія, точність визначення і наявність одного референта, що робить із нього своєрідний ярлик для позначення об'єкта. Моносемію покладено в основу творення терміна, вона виправдана прагненням до уникнення двозначності (незрозумілості) у фаховій комунікації. З кінця ХХ століття набувають актуалізації нові напрями в термінології: соціотермінологія, текстуальна термінологія, соціокогнітивний напрям, комунікативна теорія термінології. У сучасних дослідженнях терміносистем французького наукового/професійного дискурсу термінологічну лексику сприймають як частину лексичного складу мови у вигляді системи, де лексеми та їхні значення залучені до утворення мережі взаємозумовлених семантичних зв'язків. Аспекти вияву цих системних зв'язків є певними феноменами, навколо яких організовано базові лексико-семантичні мікросистеми мови: полісемія, синонімія, антонімія. Так, аналіз функціонування термінів у дискурсі освіти дає змогу констатувати, що ідеальна модель терміна часто зазнає порушень. Терміни, як і загальновживані слова, набувають властивостей полісемії починаючи з моменту свого включення в дискурс. Але попри всі зміни, що відбулися в загальній теорії термінології за останні десятиріччя, питання нормалізації термінів, їх стандартизації є актуальними для термінологічної номенклатури у сфері освіти. Современная терминология – достаточно динамичная система, которой свойственны перманентные изменения в соответствии с экстра и интралингвальними тенденциями суток. Изменения происходят в терминологии как науке, в отраслевых терминологиях разных языков и, соответственно, в конкретных терминосистемах. Общая теория терминологии находится на пересечении лингвистики, логики, онтологии, информатики. Она базируется на понятиях, их характеристиках и на поиске лингвистического отражения этих понятий - термина. С точки зрения традиционной терминологии срок можно противопоставить слову: сроку свойственны моносемия, точность определения и наличие одного референта, что делает из него своеобразный ярлык для обозначения объекта. Моносемия положена в основу создания термина, она оправдана стремлением к избеганию двусмысленности (непонятности) в профессиональной коммуникации. С конца ХХ века актуализация приобретает новые направления в терминологии: социотерминология, текстуальная терминология, социокогнитивное направление, коммуникативная теория терминологии. В современных исследованиях терминосистем французского научного / профессионального дискурса терминологическую лексику воспринимают как часть лексического состава языка в виде системы, где лексемы и их значение привлечены к образованию сети взаимообусловленых семантических связей. Аспекты проявления этих системных связей являются определенными феноменами, вокруг которых организовано базовые лексико-семантические микросистемы языка: полисемия, синонимия, антонимия. Так, анализ функционирования терминов в дискурсе образования позволяет констатировать, что идеальная модель термина часто подвергается нарушению. Сроки, как и общеупотребительные слова, приобретают свойства полисемии начиная с момента своего включения в дискурс. Но несмотря на все изменения, произошедшие в общей теории терминологии за последние десятилетия, вопросы нормализации сроков, их стандартизации актуальны для терминологической номенклатуры в сфере образования. Modern terminology is dynamic, and it undergoes changes due to intralingual and extralingual factors. Changes take place in terminology as a science, in terminologies of different languages, and correspondingly in terminological systems. The general theory of terminology lies in the domains of linguistics, logics, ontology, computer science. It is based on concepts, their characteristics, and the search for the linguistic presentation of these concepts – the term. In terms of traditional terminology, the term can be contrasted to the word: the term is characterized by monosemy, unambiguity, precise definition, and single referent, thus making a kind of a label for defining an object. Monosemy is the basis for terms creation, it is justified by the necessity to avoid ambiguity in professional communication. Since the end of the twentieth century new trends in terminology have become relevant: socio-terminology, textual terminology, socio-cognitive direction, communicative terminology theory. In modern studies of French terminology, terminological vocabulary is perceived as a system where lexemes and their meanings are involved in the formation of a system of interconnected relationships. Aspects of manifestation of these systemic connections are certain phenomena around which basic lexical-semantic microsystems of the language are organized: polysemy, synonymy, antonymy. The analysis of terms functioning in education discourse leads to the fact that the above mentioned aim is not always achieved. Terms tend to be polysemic from the moment of their inclusion in discourse. But despite all the changes that have taken place in the general theory of terminology over the last decades, the issue of terms normalization and standardization are topical for the terminological nomenclature in the field of educationuk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБорисов В. А. Лексико-семантичні властивості терміна: до питання стандартизації термінологічної номенклатури у французькому освітньому дискурсі / В. А. Борисов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Соціальні комунікації / [Редкол.: В. П. Казарін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Гельветика, 2020. – Т. 31 (70). – № 2, ч. 1. – С. 153–157.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2663-6069 (Print)
dc.identifier.issn2663-6077 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4219
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherТаврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Видавничий дім «Гельветика»uk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурс освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтермінuk_UA.UTF-8
dc.subjectтермінологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмоносеміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectполісеміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсиноніміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectантоніміяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурс образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсрокuk_UA.UTF-8
dc.subjectтерминологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмоносемияuk_UA.UTF-8
dc.subjectполисемияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинонимияuk_UA.UTF-8
dc.subjectантонимияuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducation discourseuk_UA.UTF-8
dc.subjecttermuk_UA.UTF-8
dc.subjectterminologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmonosemyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpolysemyuk_UA.UTF-8
dc.subjectsynonymyuk_UA.UTF-8
dc.subjectantonymyuk_UA.UTF-8
dc.titleЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІНА: ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМИНА: К ВОПРОСУ СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРОСВЕТИТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLEXICO-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE TERM: ISSUES OF TERMINOLOGICAL NOMENCLATURE STANDARDISATION IN FRENCH EDUCATION DISCOURSEuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Борисов В. А. Лексико-семантичні властивості терміна.pdf
Розмір:
912.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: